Reprezentácie geometrických objektov

priebežné hodnotenie

hárok s hodnotením cvičení.
pozn.: prosím všetkých, aby (emailom) nahlásili prípadné nezrovnalosti (preklepy, chýbajúce body atď.). Ďakujem.

Materiály a literatúra

 • Na prednáškach sa budeme držať osnovy a materiálov z časti Osnova zo stránky dr. Kudličkovej.
 • Watt A.: 3D Computer Graphics, 2000.
 • Farin G. E., Hansford D.: The Essentials of CAGD, 2000.
 • Salomon D.: Computer Graphics and Geometric Modeling, 1999.
 • Žára J. a kol.: Moderní počítačová grafika, 2004.
 • Piegl L., Tiller W.: The NURBS Book, 1997.

zadania cvičení

Na cvičeniach sa riešia najmä príklady z časti Zadania zo stránky dr. Kudličkovej.

Zadania domácich úloh

 • domáca úloha č. 1 - (TBA)

Zadania programovacích úloh

 • účasť na prednáškach nie je povinná
 • na pripustenie ku skúške je potrebné získať min. 50% z hodnotenia cvičení (čiže min. 25b)
 • skúška pozostáva z dvoch častí:
  40b: príklady a teoretické otázky, min. 20b (písomne)
  10b: ústna skúška
 • na úspešné absolvovanie termínu skúšky je potrebné získať min. 25b
 • ústna skúška dáva právo veta, t.j. i pri dosiahnutí min. 51b spolu zo semestra a písomnej časti skúšky a dodržaní ostatných pravidiel je stále možné získať Fx z termínu na ústnej skúške
 • stupnica:
  A: 100-91    B: 90-81    C: 80-71    D: 70-61    E: 60-51    Fx: <=50
 • všetky otázky a pripomienky je možné vyriešiť emailom resp. formou konzultácií, ktoré je však potrebné vopred dohodnúť
 • pri emailovej komunikácii akéhokoľvek typu (zasielanie riešení, otázok, žiadostí o konzultácie atď.) prosím vždy používajte prefix "RGO" predmetu