Užívateľ vs. Používateľ

Upotrebúvanie vecí na určitý cieľ sa po slovensky správne nazýva používanie. Osoba, ktorá niečo používa, či už počítačový program, internet, Facebook, Skype, automobil, výťah, alebo služby, sa po slovensky správne nazýva používateľ. Užívateľ je osoba, ktorá užíva (prijíma do žalúdka) lieky, alebo v právnickej terminológii aj osoba, ktorá ma v užívaní nejakú nehnuteľnosť, napr. užívateľ pozemku, bytu (pozri Krátky slovník slovenského jazyka na www.juls.savba.sk cez Ďalšie pramene v elektronickej podobe a Lexikografické príručky). Nesprávne používanie slova užívateľ namiesto slova používateľ v danom kontexte (používanie počítačov, softvéru, internetu a webových stránok) v slovenských textoch je spôsobené vplyvom češtiny.