Graficke normy a systemy

Znamka = 0.4*midterm (v 7. tyzdni) + 0.6*final (v 13. tyzdni) + ukazka standardizovane vytvoreneho softveru + pripadne ustne doskusanie (uto 16.12 o 17.00, aj o 18.00, str 17.12. akvarium VIII od 10.00, tam aj v januari 12., 19., 26. pondelky, posledny termin 9.2.)

Priemerne hodnotenie MID 27.1/40 (32 testov z 35), FIN 39.13/60 (15 testov z 35), spolu cca 62/100, t.j. D (stav ku 7.1.2015, FYI: predbezne znamky budu vlozene do AIS, FX v AIS v januari znamena docasne, ze chyba napisat jeden z testov )

Medzinarodna normotvorba, specifikacia funkcnosti grafickeho softveru, analyza poziadaviek, volba platformy a algoritmu, opis dat, t.j. ako podrobne specifikovat zlozite softverove/internetove dielo
a pre grafiku specifickych postupov, v slovencine/cestine podla skript a ucebnic

ERTL, J. a kol. 1992. Normalizovane graficke systemy. Bratislava: MFF UK 1992.
RUZICKY, E. a kol. 1995. Pocitacova grafika a spracovanie obrazu (kapitoly 1, 16-20). Bratislava: Sapientia 1995, Samosato 2012
ZARA, J. 2005. VRML 97 Laskavy pruvodce virtualnimi svety, vybrane casti

v anglictine najma normy ISO, W3C, IEEE... a texty pana Tim Berners-Lee, napr. Design Issues       Specification Essentials

Podmienky za ziskanie kreditov v zimnom semestri 2014/2015, polozky 3..5 predstavuju nutne materialne podmienky na ziskanie znamky
1. Studium problematiky
2. Zvladnutie terminologie, aj pomocou pg.netraphics.sk a www.sccg.sk/~valentova, xerox heslara pre 3D si rozdame na prednaske v polovici semestra
3. Midterm test, 40 minut/bodov, 2D grafika
4. Predvedenie svojho softveroveho diela, spravidla v OpenGL, termin: najneskor tri dni pred skoncenim skusobneho obdobia, email na ferko sccg.sk (prosim neposielat subory, iba oznam, kde ich mozno stiahnut, dakujem)
5. Final exam, 60 minut/bodov, 3D grafika

Priklady zadani na final (60 minut/bodov)

1. [20 bodov] Špecifikujte podrobne funkciu Ray/Box Intersection pre 3D grafický systém. Treba uviesť explicitne všetky parametre, ich typy, výstup z funkcie, možné chyby a v pseudokóde alebo prirodzenom jazyku aj algoritmus, vrátane vhodnej reprezentácie spracúvaných objektov.

2. [10 bodov] Špecifikujte funkčnosť minimálneho oknového systému, aj výstupné aj vstupné funkcie.

3. [10 bodov] Vysvetlite použitie matíc pri konštrukcii zobrazovacieho kanála, uveďte aj konkrétny príklad. [Body: 4 - matica normalizujúcej transformácie, 4 - matica transformácie na stanicu, 2 - príklad. ]

4. [20 bodov] Medzinárodná norma PHIGS alebo špecifikácia funkčnosti OpenGL.

5. [20 bodov] Špecifikujte pre 3D grafický systém podrobne funkciu a. Ray/Sphere Intersection, b. z-buffer visibility, c. Set of Light Sources. Treba uviesť explicitne všetky parametre, ich typy, výstup z funkcie, možné chyby a v pseudokóde alebo prirodzenom jazyku aj algoritmus, vrátane vhodnej reprezentácie spracúvaných objektov.

6. [20 bodov] Hierarchia obrazu/scény vo funkčných 3D grafických systémoch. Graf scény a VRML.

7. [20 bodov] Špecifikujte podrobne funkciu Box/Box Intersection pre 3D grafický systém. Treba uviesť explicitne všetky parametre, ich typy, výstup z funkcie, možné chyby a v pseudokóde alebo prirodzenom jazyku aj algoritmus, vrátane vhodnej reprezentácie spracúvaných objektov.

8. [10 bodov] Špecifikujte funkčnosť jedného 2D alebo 3D štrukturovaného grafického formátu, napr. CGM, VRML... Cieľ, požiadavky, obmedzenia, štruktúra (skupiny funkcií), kódovanie...

9. [10 bodov] Norma MPEG-4. Vseobecny opis a jedna konkretna funkcnost podrobne (animacia tvare, kompresia videa, zvukova kompresia MP3...)

10. [10 bodov] Špecifikujte funkčnosť softveroveho diela pre Vasu bakalarku alebo diplomovku.Priklady zadani na midterm (40 minut/bodov)

1. [12 bodov] Určite dĺžku svojho krstného mena a priezviska v počte znakov, napr. Ján Hraško (3, 6). Použitím kombinácie týchto dvoch údajov zadajte normalizujúcu transformáciu číslo 1 (okno zo svetových súradníc WC do záberu v jazyku normalizovaných súradníc NDC, t.j. do jednotkového štvorca) dvomi nastavujúcimi funkciami a vyberte ju ako aktuálnu

SET WINDOW (1, ... , ..., ..., ...) napr. (1, 3.0, 6.0, 3.6, 6.3), World Coordinates
SET VIEWPORT (1, ..., ..., ..., ...) napr. (1, 0.3, 0.6, 0.36, 0.63), Normalized Device Coordinates
SELECT NORMALIZATION TRANSFORMATION (1)

Ako táto transformácia zobrazí kruh zo stredu okna S s polomerom r? [4 body] Aká bude jej inverzná matica, matica spätnej transformácie? Inverziu radšej nepočítajte priamo, ale nájdite ju rozložením na posunutie a škálovanie, invertovaním a násobením v správnom poradí [4 body]. Pre každú z matíc nakreslite jej okno a záber, aby ste každému kroku rozumeli nielen symbolicky ale aj vizuálne. Vyznačte v referenčnom modeli grafického systému, ktorú časť spracovania ste teraz konkretizovali [4 body za všetky obrázky a správne označenie].

2. [10 bodov] Špecifikujte podrobne 2D grafickú výstupnú funkciu (output primitive) SET OF CIRCLES (parametre, atribúty, možné chyby, výsledok vo forme ilustračného obrázka s označením, typy parametrov a atribútov). Ako aplikačný programátor použite teraz svoju funkciu na vykreslenie obrázku strapca hrozna, aspoň 5 bobuliek, treba konkrétne súradnice a polyline na stopku a možno aj fill area na list. [ Rozpis bodovania: formálne správna špecifikácia [5 bodov], podrobnosti [5 bodov] ].

3. [18 bodov] Napíšte úvod do špecifikácie Vašej diplomovky alebo iného Vášho softverového diela.
[ Rozpis bodovania: 3 - názov, cieľ, logo, 5 - požiadavky (pomocou kontextového diagramu a cieľových skupín), 5 - štruktúra, t.j. skupiny funkcií aj s parametrami a 5 - jedna konkrétna funkcia celkom dopodrobna ako v zadaní 2.]


4. [15 bodov] Zadajte normalizujúcu transformáciu 1 funkciami

SET WINDOW (1, ... , ..., ..., ...)
SET VIEWPORT (1, ..., ..., ..., ...)
SELECT NORMALIZATION TRANSFORMATION (1)

a transformáciu na stanicu 2 funkciami

SET WORKSTATION WINDOW (2, ..., ..., ..., ...)
SET WORKSTATION VIEWPORT (2, ..., ..., ..., ...)

Aká bude spätná transformácia súradníc obrazového bodu zo stredu záberu stanice do svetových súradníc? Inými slovami, ak lokátorom určíte stred záberu na stanici, ktorým svetovým súradniciam budú jeho súradnice fyzického zariadenia zodpovedať?


5. [15 bodov] Navrhnite a zdôvodnite nový (na prednaskach ani v literature neuvedeny) grafický výstupný prvok a dva nové atribúty vzhľadu.

[ Rozpis bodovania: 5 - nový grafický výstupný prvok, 5 - nový atribút vzhľadu.]


6. [10 bodov] Zavedte suradnice na opis netrivialneho obrazka (napr. erb Vasho rodiska, Vase meno s kazdym znakom inej farby, logotyp Bratislavy...) a zapiste ho pomocou grafickych vystupnych funkcii a atributov vzhladu.

[ Rozpis bodovania: 3 - osuradnicovanie, 2 - ilustracny obrazok, 5 - zapis.]


7. [15 bodov] Logicke vstupne zariadenia, ISO model vstupu, rezimy interakcie.

[ Rozpis bodovania: 5 - kazda cast odpovede.]