Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
3D model 3D model
A description of a 3D object that primarily describes its shape. Models of this sort are regularly used as exemplars in model based recognition and 3D computer graphics. Popis trojrozmerného objektu, ktorý primárne opisuje jeho tvar. Modely tohto druhu sú zvyčajne používané ako príklady v rozpoznávaní založenom na modeloch a v trojrozmernej počítačovej grafike.
3D object 3D objekt
A subset of R^3. In computer vision, often taken to mean a volume in R^3 that is bounded by a surface. Any solid object around you is an example: table, chairs, books, cups, and you yourself. Podmnožina R^3. V počítačovom videní to často znamená objem v R^3, ktorý je ohraničený povrchom. Každý pevný objekt okolo teba je príkladom: stôl, stoličky, knihy, šálky a aj ty sám.
3D pose estimation výpočet 3D pozície
The process of determining the transformation of an object in a 2D image into an object in a 3D space. Proces určenia transformácie objektu v 2D obraze na objekt v 3D priestore.
4 connectedness Štvorspojitosť
A type of image connectedness in which each rectangular pixel is considered to be connected to the four neighboring pixels that share a common crack edge. Typ obrazovej spojitosti, v ktorej je každý obdĺžnikový pixel považovaný za spojený so štyrmi susednými pixelmi, ktoré zdieľajú spoločnú hranu.
8 connectedness Osemspojitosť
A type of image connectedness in which each rectangular pixel is considered to be connected to all eight neighboring pixels Typ obrazovej spojitosti, v ktorej je každý obdĺžnikový pixel považovaný za spojený so všetkými ôsmimi susednými pixelmi
activation function Aktivačná funkcia
In neural networks, an activation function is the function that describes the output behaviour of a neuron. Most network architectures start by computing the weighted sum of the inputs (that is, the sum of the product of each input with the weight associated with that input. This quantity, the total net input is then usually transformed in some way, using what is sometimes called a squashing function. The simplest squashing function is a step function: if the total net input is less than 0 (or more generally, less than some threshold T) then the output of the neuron is 0, otherwise it is 1. A common squashing function is the logistic function. In summary, the activation function is the result of applying a squashing function to the total net input. V neurónovej sieti, aktivačná funkcia je funkcia, ktorá opisuje výstupné správanie neurónu. Väčšina sieťových architektúr začína tým, že vypočítajú vážený súčet vstupov (to znamená, súčet súčinu pre každý vstup, s priradenou váhou). Toto množstvo, celkový sieťový vstup, je zvyčajne pretransformovaný nejakým spôsobom, s použitím takzvanej squashing funkcie. Najjednoduchšia squashing funkcia je kroková funkcia: ak je celkový sieťový vstup menší ako 0 (alebo všeobecnejšie, ak je menší ako prahová hodnota T) potom je výstup neurónu 0, inak je 1. Bežná squashing funkcia je logistická funkcia. V súhrne je aktivačná funkcia výsledkom použitia squashing funkcie na celkový sieťový vstup.
activation level Aktivačná úroveň
The activation level of a neuron in an artificial neural network is a real number often limited to the range 0 to 1, or –1 to 1. In the case of an input neuron the value is obtained externally to the network. In the case of a hidden neuron or output neuron the value is obtained from the neuron'sactivation function. The activation of a neuron is sometimes thought of as corresponding to the average firing rate of a biological neuron. Úroveň aktivácie neurónov v umelej neurónovej sieti je reálne číslo často obmedzené na interval <0,1> alebo <-1,1>. V prípade vstupného neurónu je hodnota získaná do siete z extern=eho prostredia. V prípade skrytého neurónu alebo výstupného neurónu je hodnota získaná z aktivačnej funkcie neurónu. Aktivácia neurónu korešponduje priemernej rýchlosti odozvy biologického neurónu.
active appearance models ---
active contours -//-
adaptive histogram equalization adaptívne vyrovnanie histogramu
A localized method of improving image contrast. A histogram is constructed of the gray levels present. These gray levels are re-mapped so that the histogram is approximately flat. It can be made perfectly flat by dithering.
adaptive thresholding adaptívne prahovanie
An improved image thresholding technique where the threshold is varied at each pixel. In a common technique is the average intensity in a neighbourhood used to set the threshold. Zlepšená technika na prahovanie obrazu, v ktorej prah nie je rovnaký na všetkých pixeloch. V bežnej technike je na nastavenie prahu použitá priemerná intenzita v okolí.
adjacency graph graf susedností
A graph that shows the adjacency between structures, such as segmented image regions. The nodes of the graph are the structures and an arc implies adjacency of the two structures connected by the arc. Graf, ktorý zobrazuje susednosť medzi štruktúrami, napríklad medzi vysegmentovanými oblasťami obrazu. Vrcholmi grafu sú štruktúry a hrana znázorňuje susednosť dvoch štruktúr spojených touto hranou.
ambient light Ambientné svetlo
Illumination by diffuse reflections from all surfaces within a scene (including the sky, which acts as an external distant surface). In other words, light that comes from all directions, such as the sky on a cloudy day. Ambient light ensures that all surfaces are illuminated, including those not directly facing light sources. Osvetlenie difúznymi odrazmi zo všetkých povrchov v scéne (vrátane oblohy, ktorá vystupuje ako externá vzdialená plocha). Inými slovami je to svetlo, ktoré prichádza zo všetkých strán, ako napríklad obloha počas zamračeného dňa. Ambientné svetlo zaručuje osvetlenie všetkých plôch vrátane tých, na ktoré nedopadá priamo svetlo z nejakého zdroja.
anisotropic filtering anizotropné filtrovanie
A filtering technique where the filter parameters vary over the image or signal being filtered. Filtračná technika, v ktorej sa parametre filtra menia pri prechádzaní cez obraz alebo signál, ktorý je filtrovaný.
apperture clona
aspect ratio pomer strán
pomer šírky k výške pri plošných geometrických útvaroch - štandardný pomer výšky k šírke televíznej obrazovky
Attributes Atribút
An attribute is a property of an instance that may be used to determine its classification. For example, when classifying objects into different types in a robotic vision task, the size and shape of an instance may be appropriate attributes. Determining useful attributes that can be reasonably calculated may be a difficult job - for example, what attributes of an arbitrary chess end-game position would you use to decide who can win the game? This particular attribute selection problem has been solved, but with considerable effort and difficulty. Attributes are sometimes also called features. Atribút je vlastnosť inštancie, ktorá môže byť použitá na jej klasifikáciu. Napríklad, pri klasifikácii objektov do rôznych tried v počítačovom videní, veľkosť a tvar inštancie môžu byť vhodnými vlasťami. Určenie užitočných atribútov, ktoré môžu byť rozumne vypočítané je zložité. Napríklad aké atribúty ľubovoľnej šachovej partie by sme použili na to aby sme určili kto vyhrá? Atribúty sú tiež niekedy nazývané príznaky.
augmented reality rozší­rená realita
primarily a projection method that adds graphics or sound, etc as an overlay to original image or audio. For example, a fire-fighter\'s helmet display could show exit routes registered to his/her view of the building projekčná metóda, ktorá pridáva grafiku, zvuk, atď. ako prekrývajucu vrstvu k pôvodnému obrazu alebo zvuku. Naprí­klad, display hasičskej prilby zobrazujúci únikové cesty zodpovedajúce aktuálne videnej časti budovy
autofocus Automatické zaostrovanie
Automatic determination and control of image sharpness in an optical or vision system. There are two major variations in this control system: active focusing and passive focusing. Active autofocus is performed using sonar or infrared signal to determine the object distance. Passive autofocus is performed by analyzing the image itself to optimize differences between adjacent pixels in the CCD array. Automatické určovanie a kontrola ostrosti na obrázku v optickom alebo vizuálnom systéme. Existujú 2 základné metódy: Aktívna – vykonáva sa pomocou sonaru alebo infračerveného signálu na určenie vzdialenosti objektu. Pasívna – vykonáva sa na základe analýzy obrazu, kde sa optimalizujú rozdiely medzi susednými pixelmi na snímači na základe kontrastu.
automatic target recognition (ATR) Automatické rozpoznávanie cieľa
Sensors and algorithms used for detecting hostile objects in a scene. Sensors are of many different types, sampling in infrared , visible light and using sonar and radar. Senzory a algoritmy použité na detekciu nepriateľských objektov v scéne. Senzory môžu byť rôzneho typu, môžu vzorkovať v infračervenom svetle, viditeľnom svetle a používať sonar alebo radar.
axon axon
The axon is the "output" part of a biological neuron. When a neuron fires, a pulse of electrical activity flows along the axon. Towards its end, or ends, the axon splits into a tree. The ends of the axon come into close contact with thedendrites of other neurons. These junctions are termed synapses. Axons may be short (a couple of millimetres) or long (e.g. the axons of the nerves that run down the legs of a reasonably large animal.) Axon je výstupná časť biologického neurónu. Keď neurón vyšle inpulz, pulz elektrickej aktivity tečie pozdĺž axonu. Ku koncu sa axon rozdeľuje do stromu. Konce axonu prichádzajú do úzkeho kontaktu s dendritami iných neurónov. Tieto uzly sa nazývajú synapsie. Axon môže byť krátky (niekoľko milimetrov) alebo dlhý (napríklad axon nervov, ktoré sa tiahnu do nôh primerane veľkého zvieraťa.)
background pozadie
background normalization normalizácia pozadia
Removal of the background by some image processing technique to estimate the background image and then dividing or subtracting the background from an original image. The technique is useful for when the background is non-uniform. Odstránenie pozadia použitím niektorých techník spracovania obrazu na odhadnutie obrazu pozadia a následným oddelením alebo odpočítaním pozadia od pôvodného obrazu. Táto technika je užitočná vtedy keď je pozadie nejednotné.
background subtraction odstránenie pozadia
Removal of the background by some image processing technique to estimate the background image and then dividing or subtracting the background from an original image. The technique is useful for when the background is non-uniform. Technika odstránenia pozadia prostredníctvom spracovania obrazu, ktoré určí pozadie obrazu a potom ho oddelí alebo odpočíta od originálneho obrazu. Technika je vhodná v prípade, že pozadie nieje uniformné.
backlighting Osvetľovanie pozadia
A method of illuminating a scene where the background receives more illumination than the foreground . Commonly this is used to produce silhouettes of opaque objects against a lit background, for easier object detection.  Metóda osetľovania scény, kde pozadie dostáva viac osvetlenia ako popredie. Vo všeobecnosti je to používané na vytváranie siluet nepriehľadných objektov oproti osvietenému pozadiu za účelom detekcie objektov.
bar-code reading Čítanie čiarových kódov
Methods and algorithms used for the detection, imaging and interpretation of black parallel lines of different widths arranged to give details on products or other objects. Bar codes themselves have many different coding standards and arrangements. Metóda a algoritmus na detekciu, zobrazovanie a interpretáciu čiernych paralelných čiar rôznej šírky na získanie detailov o produkte alebo iných objektoch. Čiarové kódy majú veľa rôznych kódovacích štandardov a usporiadaní.
baseline základňa
Distance between two cameras used in a binocular stereo system Vzdialenosť medzi dvomi kamerami, ktoré su použité v binokulárnom stereo systéme
bilinearity Bilinearita
A function of two variables x and y is bilinear in x and y if it is linear in y for fixed x and linear in x for fixed y. For example, if x and y are vectors and A is a matrix such that x^T Ay is defined, then the function f(x,y) = x^T Ay + x +y is bilinear in x and y. Funkcia dvoch premenných je bilineárna v x a y ak je lineárna v y pre fixné x a je lineárna v x pre fixné y. To znamená, že pre vektorový súčin VxV v R, je lineárna vľavo : = a + b a vpravo = a + b.
bimodal histogram bimodálny histogram
A histogram with two pronounced peaks. This is a convenient histogram for determining a binarizing threshold. Histogram s dvomi výraznými vrcholmi (štítmi). Toto je vhodný histogram pre určenie binarizujúceho prahu.
binary image binárny obraz
An image whose pixels can either be in an \'on\' or \'off\' state, represented by the integers 1 and 0 respectively. Obraz, ktorého pixely môžu byť v \'on\'(zapnutom) alebo \'off\'(vypnutom) stave, ktoré sú reprezentované celými číslami 1(on) a 0(off).
binocular Binokulárny systém
A system that has two cameras looking at the same scene simultaneously usually from a similar viewpoint. See also stereo vision. Systém, ktorý má dve kamery, ktoré súčasne snímajú tú istú scénu, zvyčajne z rôznych uhlov pohľadu. Viď. tiež stereo videnie.
blur Rozmazanie
A measure of sharpness in an image. Blurring can arise from the sensor being out of focus , noise in the environment or image capture process, target or sensor motion , as a side effect of an image processing operation, etc. Miera ostrosti v obraze. Rozmazávanie môže byť zapríčinené rozostrením senzoru, šumom v snímanom prostredí alebo v procese snímania obrazu, pohybom snímaného objektu alebo pohybom senzora, ako vedľajší efekt spracovania obrazu atď.
camera path cesta kamery
The path in virtual space along which the camera moves during the course of an animation. Cesta vo virtuálnom priestore, po ktorej sa kamera pohybuje v priebehu animácie.
cell body telo bunky
The cell body is the large open space in the "middle" of the neuron, between the dendrites and the axon, where the cell nucleus lives. A landmark in biological neuron architecture, but not of significance in relation to artificial neural networks (except for those trying to model biological neurons as distinct from using simplified neuron models to solve diverse problems). Telo bunky je veľký otvorený priestor v "strede" neurónu, medzi dendrity a axonom, kde žije bunkové jadro. Medzník v architektúre biologického neurónu, ale nie je významný vo vzťahu k umelým neurónovým sieťam ( okrem tých, ktoré sa snažia modelovať biologické neuróny)
central limit theorem centrálna limitná veta
CID: Charge Injection Device CID - skratka od Charge Injection Device
A type of semiconductor imaging device with a matrix of light-sensitive cells. Every pixel in a CID array can be individually addressed via electrical indexing of row and column electrodes. It is unlike a CCD because it transfers collected charge out of the pixel during readout, thus erasing the image. Typ polovodivého zobrazovacieho zariadenia s maticou svetlo citlivých buniek. Každý pixel v CID poľa môže byť induviduálne adresovaný pomocou elektrického indexu riadkov a stĺpcov elektród. Je to typ obrazového snímača.
circle detection detekcia kruhu
A class of algorithms, for example the Hough transform, that locate the centers and radii of circles in digital images. Trieda algoritmov, napríklad Houghova transformácia, ktoré určujú stredy a polomery kruhov v digitálnych obrazoch.
Clamping pripnutie
When a neuron in an neural network has its value forcibly set and fixed to some externally provided value, it is said to be clamped. Such a neuron serves as an input unit for the net. Keď neurón v neurónovej sieti má svoju hodnotu nútene nastavenú na nejakú externe zadanú hodnotu, znamená to, že je pripnutý. Takýto neurón slúži ako vstupná jednotka pre sieť.
clipping orezávanie
Removal or non-rendering of objects that do not coincide with the display area. Odstránenie objektov (alebo ich nevykresľovanie), ktoré sú mimo viditeľnej plochy
close operator operátor uzavretia
The application of two binary morphology operators (dilation followed by erosion), which has the effect of filling small holes in an image. Použitie dvoch operátorov binárnej morfológie (dilatácia a po nej erózia), čoho následkom je vyplnenie malých dier v obraze.
cluster zhluk
clustering zhlukovanie
CMYK CMYK
Cyan, magenta, yellow and black color model. It is a subtractive model where colors are absorbed by a medium, for example pigments in paints. Where the RGB color model adds hues to black to generate a particular color, the CMYK model subtracts from white. Red, green and blue are secondary colors in this model. CMYK je farebný model. Farby sú vytvárané subtraktívnym spôsobom (každým pridaním určitej zložky vznikne tmavšia farba. Pridaním všetkých vznikne čierna). Základné zložky sú: C - (Cyan) tyrkysová, M - (Magenta) fialová,Y - (Yellow) žltá. Farebný model CMYK svojim rozsahom sa najčastejšie reprezentuje ako jednotková kocka umiestnená v osiach C, M, Y. Vo vrcholoch kocky sa nachádzajú tzv. základné farby. Vrchol [0,0,0] odpovedá bielej farbe a vrchol [1,1,1] čiernej farbe. Farby ležiace na diagonále medzi týmito vrcholmi odpovedajú odtieňom šedej.
co-occurence matrix matica opakovaných výskytov
color appearance model model vzhľadu farby
color constancy farebná stálosť
color space farebný priestor
A mathematical method for defining the way in which colour is represented within an image. Common colour spaces include RGB and CMYK. Matematická metóda pre stanovenie spôsobu, akým je farba reprezentovaná v obraze. Medzi bežné farebné priestory patria RGB a CMYK.
complementary slackness ---
complete link -//-
compression kompresia
Kompresia dát
confidence interval interval spoľahlivosti
Conjuctive expression konjunktívny výraz
A conjunctive expression is an expression like: size=large and colour in {red, orange} that is the conjunction of two or more simple predicates like size=large. The term conjunction refers to the presence of the logical operator and, which joins or conjoins the simple predicates. Occasionally the conjunctive expression might just consist of a single predicate. výraz tvaru size=large and colour in {red, orange}, čo je konjunkcia dvoch alebo viacerých jednoduchých predikátov ako size=large. Pojem konjunkcia sa týka prítomnosti logického operátora AND, ktorý spája jednoduché predikáty. Niekedy môže konjunktívny výraz pozostávať len z jedného predikátu.
conjugate gradient združený gradient
constrained problem problem s obmedzeniami
context-based image retrieval ---
convex hull konvexný obal
Given a set of points S, the convex hull is the smallest convex set that contains S. Daná je množina bodov S. Konvexný obal je najmenšia konvexná množina, ktorá obsahuje S.
cost function funkcia nákladov
cross-validation vzájomná validácia
decision trees rozhodovacie stromy
A decision tree is a tree in which each non-leaf node is labelled with an attribute or a question of some sort, and in which the branches at that node correspond to the possible values of the attribute, or answers to the question. For example, if the attribute was shape, then there would be branches below that node for the possible values of shape, say square, round and triangular. Leaf nodes are labelled with a class. Decision trees are used for classifyinginstances - one starts at the root of the tree, and, taking appropriate branches according to the attribute or question asked about at each branch node, one eventually comes to a leaf node. The label on that leaf node is the class for that instance. Rozhodovací strom je strom, v ktorom je každý uzol (ktorý nie je list) označený atribútom alebo obsahuje otázku nejakého druhu a v ktorom synovia tohto uzlu zodpovedajú možným hodnotám atribútu alebo odpovediam na otázku. Napríklad, v prípade, že atribút bol tvar, potom by synovia mali hodnoty: štvorcový, guľatý a trojuholníkový. Listy sú označené ako triedy. Rozhodovacie stromy sú používané pre klasifikáciu inštancie –začína pri koreni stromu, pri vhodnom výbere synov podľa atribútu alebo otázky v každom uzle, tak nakoniec prídeme k listu. Označenie listu je trieda pre túto inštanciu.
decoding dekódovanie
Converting a signal that has been encoded back into its original form (lossless coding) or into a form close to the original (lossy coding). Prevod signálu, ktorý bol zakódovaný späť do svojej pôvodnej podoby (bezstratové kódovanie) alebo do podoby, ktorá je blízka originálu (stratové kódovanie).
degree of freedom stupeň voľnosti
A free variable in a given function. For instance, rotations in 3D space depend on three angles, so that a rotation matrix has nine entries but only three degrees of freedom. Voľná premenná v danej funkcii. Napríklad, rotácia v 3D priestore závisí od troch uhloch, takže matica rotácie má 9 hodnôt ale iba tri stupne voľnosti.
densitometry denzitometria
A class of techniques that estimate the density of a material from images, for instance bone density in the medical domain (bone densitometry). Trieda techník odhadujúcich hustotu materiálu z obrázka, napríklad hustota kostí v medicíne (kostná denzitometria)
digital watermarking označenie digitálnym vodoznakom
The process of embedding a signature/watermark into digital data. In the domain of digital images this is most normally done for copyright protection. Proces označovania digitálnych dát pomocou podpisu/wodoznaku. V oblasti digitálnych obrázkov sa využíva na ochranu autorských práv.
digitization digitalizácia
The process of making a sampled digital version of some analog signal (such as an image). Proces tvorby vzorkovanej digitálnej verzie nejakého analógového signálu (napríklad obrazu).
dimensionality rozmernosť
The number of dimensions that need to be considered. For example 3D object location is often considered as a seven dimensional problem (three dimensions for position, three for orientation and one for the object scale). Počet dimenzií, o ktoré treba zohľadniť. Napríklad problém umiestnenia 3D objektu je často považovaný za sedem dimenzionálny problém (tri rozmery pre pozíciu, tri pre orientáciu a jeden pre mierku objektu).
discontinuous event tracking prerušované sledovanie udalosti
Tracking of events (such as a moving person) through a sequence of images. The discontinuous nature of the tracking is caused by the distance that a person (or hand, arm, etc.) can travel between frames and also be the possibility of occlusion (or self-occlusion). Sledovanie udalostí (napr. pohyb osoby) pomocou sekvencie obrázkov. Diskontinuálna povaha sledovania je spôsobená vzdialenosťou, ktorú osoba (alebo ruka, rameno, atď) môže prejsť medzi snímkami a tiež možnosťou prekrytia sledovaného objektu inými objektami (alebo seba-prekrytia).
dispersion disperzia
Scattering of light by the medium through which it is traveling. Rozptyl svetla médiom, cez ktoré svetlo presvitá.
document analysis analýza dokumentu
A general term describing operations that attempt to derive information from documents (including for example character recognition and document mosaicing). Všeobecný termín popisujúci operácie nad dokumentami, ktoré sa z nich pokúšajú odvodiť (získať) informácie (zahŕňajúc napr. rozpoznávanie znakov a mozaikovanie dokumentu)
dynamic range dynamický rozsah
Pomer medzi najväčšou a najmenšou možnou hodnotou signálu
edge detection detekcia hrán
eigenvalue vlastné číslo
empirical evaluation empirické vyhodnotenie
Evaluation of computer vision algorithms in order to characterize their performance by comparing the results of several algorithms on standardized test problems. Careful evaluation is a difficult research problem in its own right. Vyhodnotenie algoritmov počítačového videnia za účelom charakteristiky ich výkonu porovnaním výsledkov niekoľkých algoritmov na sade štandardizovaných skúšobných problémoch. Dôkladné vyhodnotenie je samo o sebe veľmi ťažký výskumný problém.
error surface chyba zobrezena pomocou grafu
When total error of a backpropagation-trained neural network is expressed as a function of the weights, and graphed, the result is a surface termed the error surface. ak celková chyba z backpropagation neurónové siete je vyjadrená ako funkcia váh v grafe, výsledkom je chyba zobrazená v povrchu grafu.
Euclidean distance Euklidovská vzdialenosť
The geometric distance between two points (x1, y1) and (x2, y2), i.e. ((x1 – x2)^2+(y1 – y2)^2)^1/2. Je to geometrická vzdialenosť medzi dvoma bodmi (x1, y1) a (x2, y2), to znamená ((x1 – x2)^2+(y1 – y2)^2)^1/2.
expectation maximization algorithm ---
extended Gaussian image (EGI) rozšírený Gaussov obraz
Use of a Gaussian sphere for histogramming surface normals. Each surface normal is considered from the center of the sphere and the value associated with the surface patch with which it intersects is incremented. Využitie Gaussovej gule pre vytvorenie histogramu povrchových normálov. Každá povrchová normála sa začína v strede gule a hodnota odpovedajúca povrchovej plôške, s ktorou sa normála pretína, sa zvýši.
Eye location Lokalizácia očí
The task of finding eyes in images of faces. Approaches include blink detection, face feature detection , etc. Úloha nájdenia očí v obrázku s tvárami. Prístup zahŕňa aj detekciu žmurknutia, detekciu tvárových čŕt.
Eye tracking Sledovanie očí
Tracking the position of the eyes in a face image sequence. Also, tracking the gaze direction. Sledovanie pozície očí v sekvencii obrázkov tváre. Taktiež sledovanie smeru pohľadu.
face authentication Autentifikácia tváre
Verification that (the image of) a face corresponds to a particular individual. This differs from the face recognition in that here only the model of a single person is considered. Overenie, ze obrázok tváre patrí konkrétnemu indivíduu. Odlišuje sa od rozpoznávania tváre v tom, že pri autentifikácii sa uvažuje iba jed6na konkrétna osoba.
Face recognition Rozpoznanie tváre
The task of recognizing a face from an image as an instance of a person recorded in a database of faces. Úloha rozpoznania tváre z obrázku, ako napríklad osoby zaznamenanej v databáze tvárí.
face tracking Sledovanie tváre
Tracking of a face in a sequence of images. Often used as part of a human-computer interface. Sledovanie tváre v sekvencii obrázkov. Často využívané ako súčasť rozhrania človek-počítač.
Facial expression analysis Analýza výrazov tváre
Study or identification of the facial expression(s) of a person from an image or sequence of images. Štúdia, alebo identifikácia výrazov tváre osoby z obrázku alebo sekvencie obrázkov.
false negative nesprávne negatívny výsledok
A false negative test result is one that does not detect the condition when the condition is present. Klasifikátor nedeteguje stav, keď daný stav skutočne nastal.
false positive nesprávne pozitívny výsledok
A false positive test result is one that detects the condition when the condition is absent. Klasifikátor deteguje stav, hoci daný stav skutočne nenastal.
feature matching porovnávanie príznakov
Matching of image features in several images of the same object (for instance, feature based stereo ), or of features from an unknown object with features from known objects (feature based recognition). Porovnávanie špecifických príznakov jedného objektu na viacerých obrázkoch alebo porovnávanie príznakov neznámeho objektu s príznakmi známeho objektu
features príznaky
Numericky vyjadrené vlastnosti, ktoré je možné použiť napr. pre následnú klasifikáciu
fingerprint identification identifikáciu odtlačkov prstov
Identification of an individual through comparison of an unknown fingerprint (or fingerprints) with previously known fingerprints. Identifikácia jednotlivca prostredníctvom porovnania neznámeho prsta (alebo odtlačkov prstov), s už skôr známymi odtlačkami prstov.
focal length ohnisková vzdialenosť
1) The distance between the camera lens and the focal plane. 2) The distance from a lens at which an object viewed at infinity would be in focus. 1) Vzdialenosť medzi objektívom a ohniskovou rovinou. 2) vzdialenosť od objektívu, pri ktorej sa objekt videný z nekonečna nachádzal v ohnisku.
Focal point Ohnisko
The point on the optical axis of a lens where light rays from an object at infinity converge. Bod na optickej osi šošovky, v ktorom sa svetelné lúče objektu zbiehajú v nekonečne.
focus control Kontrola ohniskovej vzdialenosti
The control of the focus of a lens system usually by moving the lens along the optical axis or by adjusting the focal length. Vykonáva sa pohybom šošoviek pozdĺž optickej osi alebo upravením ohniskovej vzdialenosti.
focus following Sledovanie ohniskovej vzdialenosti
A technique for slowly changing the focus of a camera as an object of interest moves. Technika, ktorá pomaly mení ohniskovú vzdialenosť kamery podľa pohybu objektu záujmu.
fold edge hrana prekladu
A surface orientation discontinuity. An edge where two locally planar surfaces meet. Orientácia povrchu nespojitosti. Hrana, kde sa dve lokálne rovinné povrchy stretávajú.
foreground Popredie
In computer vision, generally used in the context of object recognition. The area of the scene or image in which the object of interest lies. V počítačovom videní sa všeobecne používa v kontexte rozpoznávania objektov. Je to oblasť v scéne alebo v obrázku, v ktorej leží objekt záujmu.
foreshortening Perspektívna deformácia
A typical perspective effect whereby distant objects appear smaller than closer ones. Typický perspektívny efekt, kedy sa bližšie objekty javia väčšie ako vzdialenejšie objekty.
fovea fovea (ústredná jamka sietnice)
The high-resolution central region of the human retina. The analogous region in an artificial sensor that emulates the retinal arrangement of photoreceptor, for example a log-polar sensor. Oblasť v centrálnej časti ľudskej sietnice, ktorá zodpovedá za ostré videnie. Analogicky sa tak nazýva aj oblasť v umelom senzore, ktorý emuluje rozlozenie fotoreceptorov na sietnici, takýto senzor sa nazýva log-polárny.
frame snímka, rámec
1) A complete standard television video image consisting of both the even and odd video fields. 2) A knowledge representation technique suitable for recording a related set of facts, rules of inference, preconditions, etc. 1) kompletný televízny video obraz pozostávajúci z párnych aj nepárnych obrazových polí. 2) Technika reprezentácie znalostí vhodná na nahrávanie súvisiacich množín faktov, pravidiel, predpokladov, atď.
frame buffer vyrovnávacia pamäť snímky
A device that stores a video frame for access, display and processing by a computer. For example such devices are used to store the frame from which a video display is refreshed. Zariadenie, ktoré ukladá video rámec pre neskorší prístup, zobrazenie a spracovanie na počítači. Napríklad také zariadenie slúži na uloženie miesta, z ktorého sa začína zobrazenie videa.
Freeman code Freeman-ov kód
A type of chain code in which a contour is represented by coordinates for the first point followed by a series of direction codes (typically 0 through 7) Typ reťazcového kódovania, v ktorom sú obrysy objektu reprezentované pozíciou prvého bodu, za ktorým nasledujú smerové kódy, spravidla 0 – 7, ostatných bodov.
frequency spectrum Frekvenčné spektrum
The range of (electromagnetic) frequencies. The frequency spectrum of a timedomain signal is a representation of that signal in the frequency domain. The frequency spectrum can be generated via a Fourier transform of the signal, and the resulting values are usually presented as amplitude and phase, both plotted versus frequency Frekvenčné spektrum je reprezentácia signálu vo frekvenčnej doméne ako rozsah frekvencií. Výsledné hodnoty získané z Foureriovej transformácie sú zvyčajne prezentované ako amplitúdy a fázy v závislosti od frekvencií.
front lighting Predné osvetlenie
A general term covering methods of lighting a scene where the lights are on the same side of the object as the camera. Metóda osvetlenia scény, v ktorej sa svetlá nachádzajú na rovnakej strane objektu ako kamera.
fuzzy logic Fuzzy logika
A form of logic that allows a range of possibilities between true and false (i.e. a degree of truth). Forma logiky, ktorá umožňuje širokú škálu možností medzi pravdou a klamstvom (mieru pravdivosti).
Gabor filter Gaborov filter
A filter formed by multiplying a complex oscillation by an elliptical Gaussian distribution (specified by two standard deviations and an orientation). This creates filters that are local, selective for orientation, have different scales and are tuned for intensity patterns (e.g. edges, bars and other patterns observed to trigger responses in the simple cells of the mammalian visual cortex) according to the frequency chosen for the complex oscillation. The filter can be applied in the frequency domain as well as the spatial domain . Filter, ktorý vznikne vynásobením komplexného kmitania elipsoidnou Gaussovou distribúciou (určenou dvomi štandardnými odchýlkami a smerom). Toto vytvára filtre, ktoré sú lokálne, selektívne pre smer, majú rozličné škály a sú prispôsobené pre vzory intenzity (napr. hrany, čiary a iné vzory, u ktorých bolo pozorované vyvolávanie odozvy v jednoduchých bunkách zrakovej kôry cicavcov) v závislosti od frekvencie zvolenej pre komplexné kmitanie. Filter môže byť aplikovaný vo frekvenčnej, rovnako ako aj priestorovej doméne.
Gabor transform Gaborova transformácia
A transformation that allows a 1D or 2D signal (such as an image) to be represented as a weighted sum of Gabor functions. Transformácia, ktorá umožňuje reprezentovať 1D alebo 2D signál (ako napríklad obrázok) ako váženú sumu Gaborových funkcií.
gait analysis analýza chôdze
Analysis of the way in which human subjects move. Frequently used for biometric or medical purposes. Analýza spôsobu, akým sa pohybujú ľudské bytosti. Často sa používa pre biometrické alebo medicínske účely.
gait classification klasifikácia chôdze
1) Classification of different types of human motion (such as walking, running, etc.). 2) Biometric identification of people based on their gait parameters. 1) Klasifikácia rôznych typov ľudského pohybu (ako napr. chôdza, beh, atď.). 2) Biometrická identifikácia osôb na základe parametrov ich chôdze.
Gamma gama
Devices such as cameras and displays that convert between analogue (denoted a) and digital (d) images generally have a nonlinear relationship between a and d. A common model for this nonlinearity is that the signals are related by a gamma curve of the form a = c x d^gamma, for some constant . For CRT displays, common values of are in the range 1.0-2.5. zariadenia podobné fotoaparátu a displayu určené na konverziu analógových(označme a) a digitálnych(označme d) obrázkov s nelineárnym vzťahom medzi a a d. Typickým modelom pre nelinearitu, je jav kedy sú signály prepojené na základe gama krivky vo forme a = c x d^gamma, pre konštantu c. Pre CRT monitory sa hodnoty gammy pohybujˇu medzi 1 a 2.5
gamma correction korekcia gammy
The correction of brightness and color ratios so that an image has the correct dynamic range when displayed on a monitor. Korekcia jasu a pomerov farieb tak, aby mal obrázok správny dynamický rozsah pri jeho zobrazení na monitore.
gamut mapping mapovanie farebného rozsahu
Gaussian convolution Gaussová konvlúcia
An image processing operation aimed to attenuate image noise computed by convolution with a mask sampling a Gaussian distribution. Je to vlastne Gausove vyhľadzovanie. Operácia spracovania obrazu s cieľom zmierniť obrazový šum pomocou kovolúcie s maskou, ktorá sa skladá z elementov určených Gaussovou funkciou.
Gaussian noise Gausov šum
Noise whose distribution is Gaussian in nature. Gaussian noise is specified by its standard deviation about a zero mean, and is often modeled as a form of additive noise . Šum ktorý ma charakter Gausovej distribúcie. Je špecifický svojou štandardnou odchýlkou od nuly. Väčšinou je využívaný ako aditívny šum(pridávaný do obrázka v post-procese)
gesture analysis Analýza gest
Basic analysis of video data representing human gestures preceding the task of gesture recognition . Základná analýza video dát zobrazujúcich ľudské gestá, ktorá sa vykonáva pred rozpoznávaním ľudských gest.
gesture recognition rozpoznávanie gest
The recognition of human gestures generally for the purpose of human-computer interaction. Rozpoznávanie ľudských gest zvyčajne za účelom interakcie človeka s počítačom.
GIF GIF
Graphics Interchange Format. A common compressed image format based on the Lempel-Ziv-Welch algorithm. Skratka od Graphics Interchange Format. Spoločný komprimovaný formát obrazu založený na algoritme Lempel-Ziv-Welch.
glint odlesk
A specular reflection visible on a mirror -like surface. Zrkadlový obraz viditeľný na zrkadlových plochách.
gradient filter gradientný (spádový) filter
A filter that is convolved with an image to create an image in which every point represents the gradient in the original image in an orientation defined by the filter. Normally two orthogonal filters are used and by combining these a gradient vector can be determined for every point. Common filters include Roberts cross gradient operator, Prewitt gradient operator and the Sobel gradient operator. Filter, ktorý konvolúciou s obrázkom v každom bode vytvorí nový bod podla farebného spádu. Väčšinou sa využíva ako dva ortogonálne filtre určené na vyhľadávanie hrán.
gradient vector Gradientný vektor
A vector describing the magnitude and direction of maximal change on an N-dimensional surface. Vektor vyjadrujúci veľkosť a smer maximálnej zmeny na N-rozmernej ploche.
gray scale mathematical morphology šedotónová matematická morfológia
aplikácia metód matematickej morfológie na šedotónové obrázky
gray-scale image čiernobiely obrázok, šedotónový obrázok
obrázok, ktorý neobsahuje informáciu o farbe, každému pixlu je priradená hodnota odpovedajúcej úrovne šedej
ground plane Rovina zeme
The horizontal plane that corresponds to the ground (the surface on which objects stand). This concept is only really useful when the ground is roughly flat. Horizontálna plocha, ktorá v scéne zodpovedá zemskému povrchu (povrchu, na ktorom objekt stojí). Tento koncept je užitočný jedine ak je zem približne plochá.
grouping zoskupenie
1) In human perception, the tendency to perceive certain patterns or clusters of stimuli as a coherent, distinct entity as opposed to a set of independent elements. 2) A whole class of segmentation algorithms is based on this idea. Much of this work was inspired by the Gestalt school of psychology. 1) Tendencia vnímania určitých vzorov alebo skupiniek podnetov v ľudskom vnímaní ako súvislý, jednoznačný celok, a nie ako skupinu nezávislých prvkov. 2) Celá trieda segmentačných algoritmov založených na tomto princípe. Väčšina z tejto práce bola inšpirovaná Gestaltovou školou psychológie.
HDRI HDRI
High Dynamic Range Image. A 2D image stored in a file format with a greater range of luminance values than a standard bitmap image. HDR images are often used as environment maps in image-based lighting techniques to create subtle, real-world lighting effects. High Dynamic Range Image. 2D obrázok uložený vo formáte súboru s väčším rozsahom jasu hodnôt, než je štandardný bitmapový obraz. Obrázky HDR sú často používané ako priestorové mapy v obrazovo založených osvetľovacích technikách k vytvoreniu jemných, fotoreálnych svetelných efektov.
Heuristuc Heuristika
A heuristic is a fancy name for a "rule of thumb" - a rule or approach that doesn't always work or doesn't always produce completely optimal results, but which goes some way towards solving a particularly difficult problem for which no optimal or perfect solution is available. Metódy a spôsoby riešenia a objavovania problémov a náuka o týchto metódach a postupoch. Je to pravidlo alebo prístup, ktorý nemusí vždy fungovať, alebo nedosahuje vždy optimálne výsledky, ale je pokrokom k riešeniu obzvlášť ťažkých problémov, ktoré nie sú optimálne alebo dokonalé riešenia k dispozícií.
high-pass filter hornopriepustný filter
hit or miss operator ---
HSV HSV
HSV je farebný model. Nazýva sa tiež HSB, tento model ,je bližší fyziologickému vnímaniu svetla, pretože umožňuje zachytiť tie charakteristiky farieb, ktoré sú blízke ľudskému vnímaniu. Základné zložky tohto modelu sú: H - (Hue) farebný tón, S - (Saturation) sýtosť, B - (Brightness) jas. Niekedy sa hodnota prislúchajúca jasu označuje ako V (Value) a model ma skratku HSV. Farebný rozsah môžeme v priestore reprezentovať ako šesťboký ihlan s vrcholom v počiatku súradnicového systému sústavy h,s,b. Súradnice s a v sa menia v rozsahu <0,1>. Súradnica h je uhlová v rozsahu <0,360> stupňov. Vrchol v bode [0,0,0] odpovedá čiernej farbe. Biela farba je v strede podstavy ihlanu.
hue odtieň
Attribute of visual perception which is given names such as blue, green, purple, red, yellow, etc., according to the different wavelengths of light reaching the eye. Atribút zrakového vnímania, pomocou, ktorého definujeme typy farieb, ktoré sú závislé na rôznych vlnových dĺžkach svetla dopadajúcich na oko.
hypothesis language jazyk hypotéz
Term used in analysing machine learning methods. The hypothesis language refers to the notation used by the learning method to represent what it has learned so far. For example, in ID3, the hypothesis language would be the notation used to represent the decision tree (including partial descriptions of incomplete decision trees). In backprop, the hypothesis language would be the notation used to represent the current set of weights. In Aq, the hypothesis language would be the notation used to represent the class descriptions (e.g. class1 ← size=large and colour in {red, orange}). Termín používaný pri analýze metód strojového učenia. Označuje to, čo sa doteraz naučil. Napríklad, v ID3, jazyk hypotéz sa používa na reprezentáciu rozhodovacieho stromu (vrátane čiastkových opisov neúplných rozhodovacích stromov). v backpropagation (spätné šírenie váh do siete), môže byť použitý na vyjadrenie množiny váh. V Aq sa môže použiť ako opis tried (napr. trieda1 ← veľkosť=veľký and farba in {červená, oranžová}).
hysteresis ---
chroma -//-
Chromacity diagram Chromatický diagram
A 2D slice of a 3D color space . The CIE 1931 chromaticity diagram is the slice through the xyz color space of the CIE where x+y+z=1. The color gamut of standard 0-1 RGB values in this model is the bright triangle in the center of the horseshoe-like shape. Points outside the triangle have had their saturations truncated. Je 2D “plátok” 3D farebného priestoru. Diagram chromatickosti CIE 1931 (CIE – prvý matematicky definovaný farebný priestor) je rez xyz farebného priestoru CIE, kde x+y+z=1.Farebný gamut 0-1 RGB štandardných hodnôt v tomto modeli je svetlý trojuholník v strede podkovy (2D “plátku”). Body mimo trojuholníka majú skrátenú saturáciu.
chrominance ---
image acquisition snímanie obrázka
Získanie obrazovej informácie pomocou senzora
image preprocessing predspracovanie obrázku
Algoritmické kroky prípravy obrázku pred samotným spracovaním
image processing spracovanie obrazu
The process of applying any operation to a pictorial representation of objects or data for a given purpose. Proces aplikovania ľubovoľnej operácie na obrazovú reprezentáciu objektov alebo dát pre daný účel.
image sharpening priostrenie obrázka
Aplikovanie metód, ktoré zvýraznia hrany
independent component analysis analýza nezávislých komponentov
information theory teória informácie
inner product skalárny súčin
intensity ---
kernel jadro
keyframe klúčová snímka
kurtosis špicatosť
learning program učiaci sa program (program ktorý sa učí)
Normal programs P produce the same output y each time they receive a particular input x. Learning programs are capable of improving their performance so that they may produce different (better) results on second or later times that they receive the same input x. They achieve this by being able to alter their internal state, q. In effect, they are computing a function of two arguments, P(x | q) = y. When the program is in learning mode, the program computes a new state q' as well as the output y, as it executes. In the case of supervised learning, in order to construct q', one needs a set of inputs xi and corresponding target outputs zi (i.e. you want P(xi | q) = zi when learning is complete). The new state function L is computed as: L(P, q, ((x1,z1), ..., (xn, zn))) = q' Normálne programy P vyprodukujú rovnaký výstup y vždy, keď dostanú vstup x. Programy, ktoré sa učia sú schopné vylepšovať svoje ohodnotenie, tak môžu dať iný (lepší) výsledok na druhý alebo ďalší pokus, keď dostanú vstup x. Dosahujú to tým, že sú schopné meniť svoj vnútorný stav, q. V skutočnosti, počítajú funkciu s dvoma argumentmi, P(x |q ) = y. Keď je program v štádiu učenia, program počíta nový stav q' tak ako výstup y. V prípade učenia s učiteľom, na vytvorenie q' je potrebná množina vstupov xi a tomu zodpovedajúce výstupy zi (t.j. chceme P(xi | q) = zi keď je učenie skončené). Nová stavová funkcia L je počítaná ako: L(P, q, ((x1,z1), ..., (xn, zn))) = q'
learning rate ohodnotenie učenia
training parameter that controls the size of weight and bias changes during learning. parameter pri učení (v neurónovej sieti), ktorý udáva veľkosť zmeny a skreslenia počas učenia.
leave-one-out method vzájomná validácia s vynechaním jedného prvku
likelihood ---
linear discriminant analysis lineárna diskriminačná analýza
local minimum lokálne minimum
Understanding this term depends to some extent on the error surface metaphor. When an artificial neural network learning algorithm causes the total error of the net to descend into a valley of the error surface, that valley may or may not lead to the lowest point on the entire error surface. If it does not, the minimum into which the total error will eventually fall is termed a local minimum. The learning algorithm is sometimes referred to in this case as "trapped in a local minimum." In such cases, it usually helps to restart the algorithm with a new, randomly chosen initial set of weights - i.e. at a new random point in weight space. As this means a new starting point on the error surface, it is likely to lead into a different valley, and hopefully this one will lead to the true (absolute) minimum error, or at least a better minimum error. Pochopenie tohto pojmu závisí do istej miery na metafore o chybe plochy. Keď učiaci algoritmus umelej neurónovej siete spôsobí, že celková chyba siete sa zníži do údolia chyby plochy, tak údolie môže alebo nemusí viesť do najnižšieho bodu celkovej chyby plochy. Ak tomu tak nie je, je minimum, do ktorého celková chyba nakoniec spadne sa volá lokálne minimum. Učiaci algoritmus sa v tomto prípade niekedy označuje ako „uväznený v lokálnom minime“ V takom prípade, zvyčajne pomáha reštartovať algoritmus s novou, náhodne zvolenou množinou váh – t.j. s novým náhodným bodom v priestore váh. Keďže to znamená nový štartovací bod na chybe plochy, pravdepodobne to vedie k odlišnej doline, a dúfame, že táto vedie k skutočnej minimálnej chybe alebo aspoň k lepšej minimálnej chybe.
low-pass filter dolnopriepustný filter
machine learning strojové učenie
Machine learning is said to occur in a program that can modify some aspect of itself, often referred to as its state, so that on a subsequent execution with the same input, a different (hopefully better) output is produced. Vlastnosť počítačového programu modifikovať niektoré časti samého seba. Program po viacerých spusteniach produkuje rôzne(ideálne kvalitatívne lepšie) výstupy
machine vision strojové videnie
margin rozpätie
mean square error stredná kvadratická chyba
mode modus
morphological image processing morfologické spracovanie obrázka
Aplikovanie metódy morfologickej filtrácie alebo celej sekvencie metód morfologickej filtrácie
motion detection detekcia pohybu
moving average kĺzavý priemer
multi-spectrale image multispektrálny obrázok
Obrázok, ktorý obsahuje informácie vo viacerých kanáloch (typicky > 3) odpovedajúcich rôznym pásmam frekvencií elektromagnetického signálu.
mutual information vzájomná informácia
nearest neighbor najbližší sused
neural network neurónová sieť
neuron (artificial) neurón (umelý)
mathematical function conceived as a crude model, or abstraction of biological neurons matematická funkcia považovaná za abstrakciu biologického neurónu
noise šum
Noise is random variation of brightness or color information in images. šum je náhodná variácia informácií jasu a farieb v obraze
noise reduction redukcia šumu
Zníženie šumu v obrázku
noisy data in machine learning chyby v strojovom učení
errors in the training data for machine learning algorithms. objavené chyby v dátach pri 'učiní sa' algoritmu strojového učenia.
non-maximum suppression potlačenie nemaximálnych hodnôt
overtraining preučenie
pattern matching porovnávanie vzorov
pattern recognition rozpoznávanie vzorov
point spread function rozptylová funkcia
precision presnosť
principal component analysis analýza hlavných komponentov
pruning orezávanie
Odstránenie objektov (alebo ich nevykresľovanie), ktoré sú mimo viditeľnej plochy
quantisation kvantizácia
recall úplnosť
region of interest oblasť záujmu
relevance feedback spätná väzba
RGB RGB
RGB je farebný model. V tomto modeli sú farby vytvárané aditívnym spôsobom (každým pridaním určitej zložky vznikne svetlejšia farba. Pridaním všetkých vznikne biela). Základné zložky sú: R - (Red) červená, G - (Green) zelená, B - (Blue) modrá. Pre tieto farby je príznačné práve to, že ľudské oko má najlepšiu citlivosť práve pre ich vlnové dĺžky (630nm, 530nm a 450nm). Intenzita základných farieb v tomto modely sa pohybuje v intervale <0,1>. Pri technickej implementácii je tento rozsah prevádzaný do digitálnej formy. Najčastejšie je kódovaný na 8-bitov (t.j. rozsah 0-255). Farebný model RGB svojim rozsahom sa najčastejšie reprezentuje ako jednotková kocka umiestnená v osiach r,g,b. Vo vrcholoch kocky sa nachádzajú tzv. základné farby. Vrchol [0,0,0] odpovedá čiernej farbe a vrchol [1,1,1] bielej farbe. Farby ležiace na diagonále medzi týmito vrcholmi odpovedajú odtieňom šedej. Tento model je najviac technicky orientovaný, pretože jednotlivé zložky odpovedajú spôsobu vytvárania farebnej informácie na tienidle obrazoviek.
run-length encoding úsekové kódovanie
Encoding of a digital *data stream, which defines that stream in terms of a series of numbers, each representing the length of a sequence of equal value parameters. Kódovanie prúdu číslicových dát, ktoré definuje tento prúd ako rad čísel, z ktorých každé reprezentuje dĺžku postupnosti prvkov s rovnakou hodnotou.
saliency ---
sample vzorka
scalar skalár
Value, which is chosen with respect to the unit, fully determined by one number. Veličina, ktorá je s ohľadom na zvolenú jednotku úplne určená jediným číselným údajom.
scale space škálový priestor
scatter ---
scene scéna
Place with all the objects and events. Miesto so všetkými objektami a udalosťami.
segmentation segmentácia
Rozdelenie obrázka na segmenty - oblasti, ktoré odpovedajú napr. jednotlivám objektom na obrázku
self-organizing map samoorganizujúca sa mapa
shadow tieň
Area where direct light from a light source cannot reach due to obstruction by an object. Priestor, kde kôli prekážke nemôže preniknúť priame svetlo zo svetelného zdroja.
singular value decomposition singulárny rozklad matice
skewness šikmosť
slack variable druhotná premenná
in SVM, the slack variables measure the degree of misclassification of the data v SVM určuje voľnosť okraja, zoslabuje podmienku nulovej chyby klasifikácie
spatial coordinates priestorové súradnice
súradnice, typicky značené ako x,y polohy v obrázku
subsampled image podvzorkovaný obrázok
Digitálny obrázok u ktorého nebol dodržaný Nyquvistov vzorkovací teorém
support vector machine mechanizmus podporných vektorov
Target image cieľový obrázok
brázok, ktorý získame ako výsledok použitých operácii
Target output cieľový výstup
The target output of an artificial neuron is the output provided with the training pattern. The difference between this and the actual output of the neuron is the pattern error. Výstup poskytovaný trénovacím príznakom. Rozdiel medzi týmto a aktuálnym výstupom neurónu je chyba vzoru.
template matching porovnávanie šablón
testing testovanie
to test system on a collection of test instances or test patterns which were not used when training the system otestovať systém na skupine testovaných prípadov a testovacích vzorov, ktoré neboli použité pri vytváraní systému
texture textúra
a rule that defines the properties of a particular material in the graphic, and describes its behavior when interacting with rays of light predpis, ktorý definuje vlastnosti určitého materiálu v grafike, a ktorý opisuje jeho správanie pri interakcii s lúčmi svetla
Texture descriptor textúrový deskriptor, popis textúry
To characterize texture information of images, a texture descriptor is proposed to capture both the perceptual information and the statistics of textures charakterizuje informáciu o textúre, je navrhnutý na popis textúry obrázka, na zachytenie vnímaných informácií a štatistiky textúr
texture mapping mapovanie textúr (textúrovanie)
texture mapping is a method for adding detail, surface texture, or color to a 3D model metóda pre pridávanie detailov, povrchovú štruktúru, alebo farbu na 3D modeli
threshold prah
true negative správne negatívny výsledok
A true negative test result is one that does not detect the condition when the condition is absent. Klasifikátor nedeteguje stav, keď daný stav skutočne nenastal.
true positive správne pozitívny výsledok
A true positive test result is one that detects the condition when the condition is present. Klasifikátor deteguje stav, keď daný stav skutočne nastal.
ultraviolet (light) ultrafialové (svetlo)
Electromagnetic radiation with a wavelength shorter than that of visible light, but longer than X-rays. Elektormagnetické žiarenie kratšou vlnovou dĺžkou ako má viditeľné svetlo, avšak s dlhšou ako röntgenové žiarenie.
unit vector jednotkový vektor
A vector whose length is 1. Vektor, ktorého dĺžka je 1.
utility function úžitková funkcia
validation validácia
Vector field Vektorové pole
A set of vectors that is defined in relation to a function such that each point of the function is associated with a vector from the set Množina vektorov, ktoré sú definované vo vzťahu k funkcii tak, že každý bod funkcie je spojený s niektorým vektorom z množiny.
Vector quantization Vektorová kvantizácia (dávkovanie)
Lossy data compression method based on the principle of block coding. Metóda stratovej kompresie dát založená na princípe blokového kódovania
Vertex Vrchol
Data structure that describes a point in 2D or 3D space. Dátová štruktúra popisujúca bod v 2D alebo 3D priestore.
Video compression Kompresia videa
Encoding given video using fewer bits than the original representation. Kódovanie daného videa použitím menšieho počtu bitov oproti pôvodnej reprezentácii.
Vignetting Vignetácia
Reduction of an image's brightness or saturation at the periphery compared to the image center. Redukcia jasu alebo saturácie na periférii (okrajoch) obrázka oproti jeho stredu.
Virtual reality virtuálna realita
Virtual reality (VR) is a creation of virtual 3D world in which one can feel and sense the world as if it is real vytvorenie virtuálneho 3D sveta, v ktorom môžeme citiť a vnímať svet ako by bol reálny
Visual learning Vizuálne učenie
Teaching and learning style in which ideas, concepts, data and other information are associated with images and techniques. Typ učenia, kde nápady, koncepty, dáta a iné informácie sú asociované s obrázkami.
Voxel Voxel
Represents a value on a regular grid in three dimensional space. Predstavuje hodnotu na klasickej mriežke v trojrozmernom priestore.
watermark vodoznak
Watermark is translucent mark which protects copyrights graphic work. Priesvitná ochranná známka, ktorá chráni autorské práva grafického diela.
wavelet ---
wrapper obálka
XOR problem XOR problém
is a logical operation that outputs true whenever both inputs differ (one is true, the other is false). logická operácia, ktorej hodnota je pravda, práve keď každá vstupná hodnota nadobúda, v porovnaní s ostatnými vstupmi, unikátny hodnotu.
zero-crossing prechod nulou