Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
activation function Aktivačná funkcia
In neural networks, an activation function is the function that describes the output behaviour of a neuron. Most network architectures start by computing the weighted sum of the inputs (that is, the sum of the product of each input with the weight associated with that input. This quantity, the total net input is then usually transformed in some way, using what is sometimes called a squashing function. The simplest squashing function is a step function: if the total net input is less than 0 (or more generally, less than some threshold T) then the output of the neuron is 0, otherwise it is 1. A common squashing function is the logistic function. In summary, the activation function is the result of applying a squashing function to the total net input. V neurónovej sieti, aktivačná funkcia je funkcia, ktorá opisuje výstupné správanie neurónu. Väčšina sieťových architektúr začína tým, že vypočítajú vážený súčet vstupov (to znamená, súčet súčinu pre každý vstup, s priradenou váhou). Toto množstvo, celkový sieťový vstup, je zvyčajne pretransformovaný nejakým spôsobom, s použitím takzvanej squashing funkcie. Najjednoduchšia squashing funkcia je kroková funkcia: ak je celkový sieťový vstup menší ako 0 (alebo všeobecnejšie, ak je menší ako prahová hodnota T) potom je výstup neurónu 0, inak je 1. Bežná squashing funkcia je logistická funkcia. V súhrne je aktivačná funkcia výsledkom použitia squashing funkcie na celkový sieťový vstup.
activation level Aktivačná úroveň
The activation level of a neuron in an artificial neural network is a real number often limited to the range 0 to 1, or –1 to 1. In the case of an input neuron the value is obtained externally to the network. In the case of a hidden neuron or output neuron the value is obtained from the neuron'sactivation function. The activation of a neuron is sometimes thought of as corresponding to the average firing rate of a biological neuron. Úroveň aktivácie neurónov v umelej neurónovej sieti je reálne číslo často obmedzené na interval <0,1> alebo <-1,1>. V prípade vstupného neurónu je hodnota získaná do siete z extern=eho prostredia. V prípade skrytého neurónu alebo výstupného neurónu je hodnota získaná z aktivačnej funkcie neurónu. Aktivácia neurónu korešponduje priemernej rýchlosti odozvy biologického neurónu.
active appearance models ---
active contours -//-
adaptive histogram equalization adaptívne vyrovnanie histogramu
A localized method of improving image contrast. A histogram is constructed of the gray levels present. These gray levels are re-mapped so that the histogram is approximately flat. It can be made perfectly flat by dithering.
adaptive thresholding adaptívne prahovanie
An improved image thresholding technique where the threshold is varied at each pixel. In a common technique is the average intensity in a neighbourhood used to set the threshold. Zlepšená technika na prahovanie obrazu, v ktorej prah nie je rovnaký na všetkých pixeloch. V bežnej technike je na nastavenie prahu použitá priemerná intenzita v okolí.
adjacency graph graf susedností
A graph that shows the adjacency between structures, such as segmented image regions. The nodes of the graph are the structures and an arc implies adjacency of the two structures connected by the arc. Graf, ktorý zobrazuje susednosť medzi štruktúrami, napríklad medzi vysegmentovanými oblasťami obrazu. Vrcholmi grafu sú štruktúry a hrana znázorňuje susednosť dvoch štruktúr spojených touto hranou.
ambient light Ambientné svetlo
Illumination by diffuse reflections from all surfaces within a scene (including the sky, which acts as an external distant surface). In other words, light that comes from all directions, such as the sky on a cloudy day. Ambient light ensures that all surfaces are illuminated, including those not directly facing light sources. Osvetlenie difúznymi odrazmi zo všetkých povrchov v scéne (vrátane oblohy, ktorá vystupuje ako externá vzdialená plocha). Inými slovami je to svetlo, ktoré prichádza zo všetkých strán, ako napríklad obloha počas zamračeného dňa. Ambientné svetlo zaručuje osvetlenie všetkých plôch vrátane tých, na ktoré nedopadá priamo svetlo z nejakého zdroja.
anisotropic filtering anizotropné filtrovanie
A filtering technique where the filter parameters vary over the image or signal being filtered. Filtračná technika, v ktorej sa parametre filtra menia pri prechádzaní cez obraz alebo signál, ktorý je filtrovaný.
apperture clona
aspect ratio pomer strán
pomer šírky k výške pri plošných geometrických útvaroch - štandardný pomer výšky k šírke televíznej obrazovky
Attributes Atribút
An attribute is a property of an instance that may be used to determine its classification. For example, when classifying objects into different types in a robotic vision task, the size and shape of an instance may be appropriate attributes. Determining useful attributes that can be reasonably calculated may be a difficult job - for example, what attributes of an arbitrary chess end-game position would you use to decide who can win the game? This particular attribute selection problem has been solved, but with considerable effort and difficulty. Attributes are sometimes also called features. Atribút je vlastnosť inštancie, ktorá môže byť použitá na jej klasifikáciu. Napríklad, pri klasifikácii objektov do rôznych tried v počítačovom videní, veľkosť a tvar inštancie môžu byť vhodnými vlasťami. Určenie užitočných atribútov, ktoré môžu byť rozumne vypočítané je zložité. Napríklad aké atribúty ľubovoľnej šachovej partie by sme použili na to aby sme určili kto vyhrá? Atribúty sú tiež niekedy nazývané príznaky.
augmented reality rozší­rená realita
primarily a projection method that adds graphics or sound, etc as an overlay to original image or audio. For example, a fire-fighter\'s helmet display could show exit routes registered to his/her view of the building projekčná metóda, ktorá pridáva grafiku, zvuk, atď. ako prekrývajucu vrstvu k pôvodnému obrazu alebo zvuku. Naprí­klad, display hasičskej prilby zobrazujúci únikové cesty zodpovedajúce aktuálne videnej časti budovy
autofocus Automatické zaostrovanie
Automatic determination and control of image sharpness in an optical or vision system. There are two major variations in this control system: active focusing and passive focusing. Active autofocus is performed using sonar or infrared signal to determine the object distance. Passive autofocus is performed by analyzing the image itself to optimize differences between adjacent pixels in the CCD array. Automatické určovanie a kontrola ostrosti na obrázku v optickom alebo vizuálnom systéme. Existujú 2 základné metódy: Aktívna – vykonáva sa pomocou sonaru alebo infračerveného signálu na určenie vzdialenosti objektu. Pasívna – vykonáva sa na základe analýzy obrazu, kde sa optimalizujú rozdiely medzi susednými pixelmi na snímači na základe kontrastu.
automatic target recognition (ATR) Automatické rozpoznávanie cieľa
Sensors and algorithms used for detecting hostile objects in a scene. Sensors are of many different types, sampling in infrared , visible light and using sonar and radar. Senzory a algoritmy použité na detekciu nepriateľských objektov v scéne. Senzory môžu byť rôzneho typu, môžu vzorkovať v infračervenom svetle, viditeľnom svetle a používať sonar alebo radar.
axon axon
The axon is the "output" part of a biological neuron. When a neuron fires, a pulse of electrical activity flows along the axon. Towards its end, or ends, the axon splits into a tree. The ends of the axon come into close contact with thedendrites of other neurons. These junctions are termed synapses. Axons may be short (a couple of millimetres) or long (e.g. the axons of the nerves that run down the legs of a reasonably large animal.) Axon je výstupná časť biologického neurónu. Keď neurón vyšle inpulz, pulz elektrickej aktivity tečie pozdĺž axonu. Ku koncu sa axon rozdeľuje do stromu. Konce axonu prichádzajú do úzkeho kontaktu s dendritami iných neurónov. Tieto uzly sa nazývajú synapsie. Axon môže byť krátky (niekoľko milimetrov) alebo dlhý (napríklad axon nervov, ktoré sa tiahnu do nôh primerane veľkého zvieraťa.)