Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
background pozadie
background normalization normalizácia pozadia
Removal of the background by some image processing technique to estimate the background image and then dividing or subtracting the background from an original image. The technique is useful for when the background is non-uniform. Odstránenie pozadia použitím niektorých techník spracovania obrazu na odhadnutie obrazu pozadia a následným oddelením alebo odpočítaním pozadia od pôvodného obrazu. Táto technika je užitočná vtedy keď je pozadie nejednotné.
background subtraction odstránenie pozadia
Removal of the background by some image processing technique to estimate the background image and then dividing or subtracting the background from an original image. The technique is useful for when the background is non-uniform. Technika odstránenia pozadia prostredníctvom spracovania obrazu, ktoré určí pozadie obrazu a potom ho oddelí alebo odpočíta od originálneho obrazu. Technika je vhodná v prípade, že pozadie nieje uniformné.
backlighting Osvetľovanie pozadia
A method of illuminating a scene where the background receives more illumination than the foreground . Commonly this is used to produce silhouettes of opaque objects against a lit background, for easier object detection.  Metóda osetľovania scény, kde pozadie dostáva viac osvetlenia ako popredie. Vo všeobecnosti je to používané na vytváranie siluet nepriehľadných objektov oproti osvietenému pozadiu za účelom detekcie objektov.
bar-code reading Čítanie čiarových kódov
Methods and algorithms used for the detection, imaging and interpretation of black parallel lines of different widths arranged to give details on products or other objects. Bar codes themselves have many different coding standards and arrangements. Metóda a algoritmus na detekciu, zobrazovanie a interpretáciu čiernych paralelných čiar rôznej šírky na získanie detailov o produkte alebo iných objektoch. Čiarové kódy majú veľa rôznych kódovacích štandardov a usporiadaní.
baseline základňa
Distance between two cameras used in a binocular stereo system Vzdialenosť medzi dvomi kamerami, ktoré su použité v binokulárnom stereo systéme
bilinearity Bilinearita
A function of two variables x and y is bilinear in x and y if it is linear in y for fixed x and linear in x for fixed y. For example, if x and y are vectors and A is a matrix such that x^T Ay is defined, then the function f(x,y) = x^T Ay + x +y is bilinear in x and y. Funkcia dvoch premenných je bilineárna v x a y ak je lineárna v y pre fixné x a je lineárna v x pre fixné y. To znamená, že pre vektorový súčin VxV v R, je lineárna vľavo : = a + b a vpravo = a + b.
bimodal histogram bimodálny histogram
A histogram with two pronounced peaks. This is a convenient histogram for determining a binarizing threshold. Histogram s dvomi výraznými vrcholmi (štítmi). Toto je vhodný histogram pre určenie binarizujúceho prahu.
binary image binárny obraz
An image whose pixels can either be in an \'on\' or \'off\' state, represented by the integers 1 and 0 respectively. Obraz, ktorého pixely môžu byť v \'on\'(zapnutom) alebo \'off\'(vypnutom) stave, ktoré sú reprezentované celými číslami 1(on) a 0(off).
binocular Binokulárny systém
A system that has two cameras looking at the same scene simultaneously usually from a similar viewpoint. See also stereo vision. Systém, ktorý má dve kamery, ktoré súčasne snímajú tú istú scénu, zvyčajne z rôznych uhlov pohľadu. Viď. tiež stereo videnie.
blur Rozmazanie
A measure of sharpness in an image. Blurring can arise from the sensor being out of focus , noise in the environment or image capture process, target or sensor motion , as a side effect of an image processing operation, etc. Miera ostrosti v obraze. Rozmazávanie môže byť zapríčinené rozostrením senzoru, šumom v snímanom prostredí alebo v procese snímania obrazu, pohybom snímaného objektu alebo pohybom senzora, ako vedľajší efekt spracovania obrazu atď.