Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
camera path cesta kamery
The path in virtual space along which the camera moves during the course of an animation. Cesta vo virtuálnom priestore, po ktorej sa kamera pohybuje v priebehu animácie.
cell body telo bunky
The cell body is the large open space in the "middle" of the neuron, between the dendrites and the axon, where the cell nucleus lives. A landmark in biological neuron architecture, but not of significance in relation to artificial neural networks (except for those trying to model biological neurons as distinct from using simplified neuron models to solve diverse problems). Telo bunky je veľký otvorený priestor v "strede" neurónu, medzi dendrity a axonom, kde žije bunkové jadro. Medzník v architektúre biologického neurónu, ale nie je významný vo vzťahu k umelým neurónovým sieťam ( okrem tých, ktoré sa snažia modelovať biologické neuróny)
central limit theorem centrálna limitná veta
CID: Charge Injection Device CID - skratka od Charge Injection Device
A type of semiconductor imaging device with a matrix of light-sensitive cells. Every pixel in a CID array can be individually addressed via electrical indexing of row and column electrodes. It is unlike a CCD because it transfers collected charge out of the pixel during readout, thus erasing the image. Typ polovodivého zobrazovacieho zariadenia s maticou svetlo citlivých buniek. Každý pixel v CID poľa môže byť induviduálne adresovaný pomocou elektrického indexu riadkov a stĺpcov elektród. Je to typ obrazového snímača.
circle detection detekcia kruhu
A class of algorithms, for example the Hough transform, that locate the centers and radii of circles in digital images. Trieda algoritmov, napríklad Houghova transformácia, ktoré určujú stredy a polomery kruhov v digitálnych obrazoch.
Clamping pripnutie
When a neuron in an neural network has its value forcibly set and fixed to some externally provided value, it is said to be clamped. Such a neuron serves as an input unit for the net. Keď neurón v neurónovej sieti má svoju hodnotu nútene nastavenú na nejakú externe zadanú hodnotu, znamená to, že je pripnutý. Takýto neurón slúži ako vstupná jednotka pre sieť.
clipping orezávanie
Removal or non-rendering of objects that do not coincide with the display area. Odstránenie objektov (alebo ich nevykresľovanie), ktoré sú mimo viditeľnej plochy
close operator operátor uzavretia
The application of two binary morphology operators (dilation followed by erosion), which has the effect of filling small holes in an image. Použitie dvoch operátorov binárnej morfológie (dilatácia a po nej erózia), čoho následkom je vyplnenie malých dier v obraze.
cluster zhluk
clustering zhlukovanie
CMYK CMYK
Cyan, magenta, yellow and black color model. It is a subtractive model where colors are absorbed by a medium, for example pigments in paints. Where the RGB color model adds hues to black to generate a particular color, the CMYK model subtracts from white. Red, green and blue are secondary colors in this model. CMYK je farebný model. Farby sú vytvárané subtraktívnym spôsobom (každým pridaním určitej zložky vznikne tmavšia farba. Pridaním všetkých vznikne čierna). Základné zložky sú: C - (Cyan) tyrkysová, M - (Magenta) fialová,Y - (Yellow) žltá. Farebný model CMYK svojim rozsahom sa najčastejšie reprezentuje ako jednotková kocka umiestnená v osiach C, M, Y. Vo vrcholoch kocky sa nachádzajú tzv. základné farby. Vrchol [0,0,0] odpovedá bielej farbe a vrchol [1,1,1] čiernej farbe. Farby ležiace na diagonále medzi týmito vrcholmi odpovedajú odtieňom šedej.
co-occurence matrix matica opakovaných výskytov
color appearance model model vzhľadu farby
color constancy farebná stálosť
color space farebný priestor
A mathematical method for defining the way in which colour is represented within an image. Common colour spaces include RGB and CMYK. Matematická metóda pre stanovenie spôsobu, akým je farba reprezentovaná v obraze. Medzi bežné farebné priestory patria RGB a CMYK.
complementary slackness ---
complete link -//-
compression kompresia
Kompresia dát
confidence interval interval spoľahlivosti
Conjuctive expression konjunktívny výraz
A conjunctive expression is an expression like: size=large and colour in {red, orange} that is the conjunction of two or more simple predicates like size=large. The term conjunction refers to the presence of the logical operator and, which joins or conjoins the simple predicates. Occasionally the conjunctive expression might just consist of a single predicate. výraz tvaru size=large and colour in {red, orange}, čo je konjunkcia dvoch alebo viacerých jednoduchých predikátov ako size=large. Pojem konjunkcia sa týka prítomnosti logického operátora AND, ktorý spája jednoduché predikáty. Niekedy môže konjunktívny výraz pozostávať len z jedného predikátu.
conjugate gradient združený gradient
constrained problem problem s obmedzeniami
context-based image retrieval ---
convex hull konvexný obal
Given a set of points S, the convex hull is the smallest convex set that contains S. Daná je množina bodov S. Konvexný obal je najmenšia konvexná množina, ktorá obsahuje S.
cost function funkcia nákladov
cross-validation vzájomná validácia
chroma ---
Chromacity diagram Chromatický diagram
A 2D slice of a 3D color space . The CIE 1931 chromaticity diagram is the slice through the xyz color space of the CIE where x+y+z=1. The color gamut of standard 0-1 RGB values in this model is the bright triangle in the center of the horseshoe-like shape. Points outside the triangle have had their saturations truncated. Je 2D “plátok” 3D farebného priestoru. Diagram chromatickosti CIE 1931 (CIE – prvý matematicky definovaný farebný priestor) je rez xyz farebného priestoru CIE, kde x+y+z=1.Farebný gamut 0-1 RGB štandardných hodnôt v tomto modeli je svetlý trojuholník v strede podkovy (2D “plátku”). Body mimo trojuholníka majú skrátenú saturáciu.
chrominance ---