Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
decision trees rozhodovacie stromy
A decision tree is a tree in which each non-leaf node is labelled with an attribute or a question of some sort, and in which the branches at that node correspond to the possible values of the attribute, or answers to the question. For example, if the attribute was shape, then there would be branches below that node for the possible values of shape, say square, round and triangular. Leaf nodes are labelled with a class. Decision trees are used for classifyinginstances - one starts at the root of the tree, and, taking appropriate branches according to the attribute or question asked about at each branch node, one eventually comes to a leaf node. The label on that leaf node is the class for that instance. Rozhodovací strom je strom, v ktorom je každý uzol (ktorý nie je list) označený atribútom alebo obsahuje otázku nejakého druhu a v ktorom synovia tohto uzlu zodpovedajú možným hodnotám atribútu alebo odpovediam na otázku. Napríklad, v prípade, že atribút bol tvar, potom by synovia mali hodnoty: štvorcový, guľatý a trojuholníkový. Listy sú označené ako triedy. Rozhodovacie stromy sú používané pre klasifikáciu inštancie –začína pri koreni stromu, pri vhodnom výbere synov podľa atribútu alebo otázky v každom uzle, tak nakoniec prídeme k listu. Označenie listu je trieda pre túto inštanciu.
decoding dekódovanie
Converting a signal that has been encoded back into its original form (lossless coding) or into a form close to the original (lossy coding). Prevod signálu, ktorý bol zakódovaný späť do svojej pôvodnej podoby (bezstratové kódovanie) alebo do podoby, ktorá je blízka originálu (stratové kódovanie).
degree of freedom stupeň voľnosti
A free variable in a given function. For instance, rotations in 3D space depend on three angles, so that a rotation matrix has nine entries but only three degrees of freedom. Voľná premenná v danej funkcii. Napríklad, rotácia v 3D priestore závisí od troch uhloch, takže matica rotácie má 9 hodnôt ale iba tri stupne voľnosti.
densitometry denzitometria
A class of techniques that estimate the density of a material from images, for instance bone density in the medical domain (bone densitometry). Trieda techník odhadujúcich hustotu materiálu z obrázka, napríklad hustota kostí v medicíne (kostná denzitometria)
digital watermarking označenie digitálnym vodoznakom
The process of embedding a signature/watermark into digital data. In the domain of digital images this is most normally done for copyright protection. Proces označovania digitálnych dát pomocou podpisu/wodoznaku. V oblasti digitálnych obrázkov sa využíva na ochranu autorských práv.
digitization digitalizácia
The process of making a sampled digital version of some analog signal (such as an image). Proces tvorby vzorkovanej digitálnej verzie nejakého analógového signálu (napríklad obrazu).
dimensionality rozmernosť
The number of dimensions that need to be considered. For example 3D object location is often considered as a seven dimensional problem (three dimensions for position, three for orientation and one for the object scale). Počet dimenzií, o ktoré treba zohľadniť. Napríklad problém umiestnenia 3D objektu je často považovaný za sedem dimenzionálny problém (tri rozmery pre pozíciu, tri pre orientáciu a jeden pre mierku objektu).
discontinuous event tracking prerušované sledovanie udalosti
Tracking of events (such as a moving person) through a sequence of images. The discontinuous nature of the tracking is caused by the distance that a person (or hand, arm, etc.) can travel between frames and also be the possibility of occlusion (or self-occlusion). Sledovanie udalostí (napr. pohyb osoby) pomocou sekvencie obrázkov. Diskontinuálna povaha sledovania je spôsobená vzdialenosťou, ktorú osoba (alebo ruka, rameno, atď) môže prejsť medzi snímkami a tiež možnosťou prekrytia sledovaného objektu inými objektami (alebo seba-prekrytia).
dispersion disperzia
Scattering of light by the medium through which it is traveling. Rozptyl svetla médiom, cez ktoré svetlo presvitá.
document analysis analýza dokumentu
A general term describing operations that attempt to derive information from documents (including for example character recognition and document mosaicing). Všeobecný termín popisujúci operácie nad dokumentami, ktoré sa z nich pokúšajú odvodiť (získať) informácie (zahŕňajúc napr. rozpoznávanie znakov a mozaikovanie dokumentu)
dynamic range dynamický rozsah
Pomer medzi najväčšou a najmenšou možnou hodnotou signálu