Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
edge detection detekcia hrán
eigenvalue vlastné číslo
empirical evaluation empirické vyhodnotenie
Evaluation of computer vision algorithms in order to characterize their performance by comparing the results of several algorithms on standardized test problems. Careful evaluation is a difficult research problem in its own right. Vyhodnotenie algoritmov počítačového videnia za účelom charakteristiky ich výkonu porovnaním výsledkov niekoľkých algoritmov na sade štandardizovaných skúšobných problémoch. Dôkladné vyhodnotenie je samo o sebe veľmi ťažký výskumný problém.
error surface chyba zobrezena pomocou grafu
When total error of a backpropagation-trained neural network is expressed as a function of the weights, and graphed, the result is a surface termed the error surface. ak celková chyba z backpropagation neurónové siete je vyjadrená ako funkcia váh v grafe, výsledkom je chyba zobrazená v povrchu grafu.
Euclidean distance Euklidovská vzdialenosť
The geometric distance between two points (x1, y1) and (x2, y2), i.e. ((x1 – x2)^2+(y1 – y2)^2)^1/2. Je to geometrická vzdialenosť medzi dvoma bodmi (x1, y1) a (x2, y2), to znamená ((x1 – x2)^2+(y1 – y2)^2)^1/2.
expectation maximization algorithm ---
extended Gaussian image (EGI) rozšírený Gaussov obraz
Use of a Gaussian sphere for histogramming surface normals. Each surface normal is considered from the center of the sphere and the value associated with the surface patch with which it intersects is incremented. Využitie Gaussovej gule pre vytvorenie histogramu povrchových normálov. Každá povrchová normála sa začína v strede gule a hodnota odpovedajúca povrchovej plôške, s ktorou sa normála pretína, sa zvýši.
Eye location Lokalizácia očí
The task of finding eyes in images of faces. Approaches include blink detection, face feature detection , etc. Úloha nájdenia očí v obrázku s tvárami. Prístup zahŕňa aj detekciu žmurknutia, detekciu tvárových čŕt.
Eye tracking Sledovanie očí
Tracking the position of the eyes in a face image sequence. Also, tracking the gaze direction. Sledovanie pozície očí v sekvencii obrázkov tváre. Taktiež sledovanie smeru pohľadu.