Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
face authentication Autentifikácia tváre
Verification that (the image of) a face corresponds to a particular individual. This differs from the face recognition in that here only the model of a single person is considered. Overenie, ze obrázok tváre patrí konkrétnemu indivíduu. Odlišuje sa od rozpoznávania tváre v tom, že pri autentifikácii sa uvažuje iba jed6na konkrétna osoba.
Face recognition Rozpoznanie tváre
The task of recognizing a face from an image as an instance of a person recorded in a database of faces. Úloha rozpoznania tváre z obrázku, ako napríklad osoby zaznamenanej v databáze tvárí.
face tracking Sledovanie tváre
Tracking of a face in a sequence of images. Often used as part of a human-computer interface. Sledovanie tváre v sekvencii obrázkov. Často využívané ako súčasť rozhrania človek-počítač.
Facial expression analysis Analýza výrazov tváre
Study or identification of the facial expression(s) of a person from an image or sequence of images. Štúdia, alebo identifikácia výrazov tváre osoby z obrázku alebo sekvencie obrázkov.
false negative nesprávne negatívny výsledok
A false negative test result is one that does not detect the condition when the condition is present. Klasifikátor nedeteguje stav, keď daný stav skutočne nastal.
false positive nesprávne pozitívny výsledok
A false positive test result is one that detects the condition when the condition is absent. Klasifikátor deteguje stav, hoci daný stav skutočne nenastal.
feature matching porovnávanie príznakov
Matching of image features in several images of the same object (for instance, feature based stereo ), or of features from an unknown object with features from known objects (feature based recognition). Porovnávanie špecifických príznakov jedného objektu na viacerých obrázkoch alebo porovnávanie príznakov neznámeho objektu s príznakmi známeho objektu
features príznaky
Numericky vyjadrené vlastnosti, ktoré je možné použiť napr. pre následnú klasifikáciu
fingerprint identification identifikáciu odtlačkov prstov
Identification of an individual through comparison of an unknown fingerprint (or fingerprints) with previously known fingerprints. Identifikácia jednotlivca prostredníctvom porovnania neznámeho prsta (alebo odtlačkov prstov), s už skôr známymi odtlačkami prstov.
focal length ohnisková vzdialenosť
1) The distance between the camera lens and the focal plane. 2) The distance from a lens at which an object viewed at infinity would be in focus. 1) Vzdialenosť medzi objektívom a ohniskovou rovinou. 2) vzdialenosť od objektívu, pri ktorej sa objekt videný z nekonečna nachádzal v ohnisku.
Focal point Ohnisko
The point on the optical axis of a lens where light rays from an object at infinity converge. Bod na optickej osi šošovky, v ktorom sa svetelné lúče objektu zbiehajú v nekonečne.
focus control Kontrola ohniskovej vzdialenosti
The control of the focus of a lens system usually by moving the lens along the optical axis or by adjusting the focal length. Vykonáva sa pohybom šošoviek pozdĺž optickej osi alebo upravením ohniskovej vzdialenosti.
focus following Sledovanie ohniskovej vzdialenosti
A technique for slowly changing the focus of a camera as an object of interest moves. Technika, ktorá pomaly mení ohniskovú vzdialenosť kamery podľa pohybu objektu záujmu.
fold edge hrana prekladu
A surface orientation discontinuity. An edge where two locally planar surfaces meet. Orientácia povrchu nespojitosti. Hrana, kde sa dve lokálne rovinné povrchy stretávajú.
foreground Popredie
In computer vision, generally used in the context of object recognition. The area of the scene or image in which the object of interest lies. V počítačovom videní sa všeobecne používa v kontexte rozpoznávania objektov. Je to oblasť v scéne alebo v obrázku, v ktorej leží objekt záujmu.
foreshortening Perspektívna deformácia
A typical perspective effect whereby distant objects appear smaller than closer ones. Typický perspektívny efekt, kedy sa bližšie objekty javia väčšie ako vzdialenejšie objekty.
fovea fovea (ústredná jamka sietnice)
The high-resolution central region of the human retina. The analogous region in an artificial sensor that emulates the retinal arrangement of photoreceptor, for example a log-polar sensor. Oblasť v centrálnej časti ľudskej sietnice, ktorá zodpovedá za ostré videnie. Analogicky sa tak nazýva aj oblasť v umelom senzore, ktorý emuluje rozlozenie fotoreceptorov na sietnici, takýto senzor sa nazýva log-polárny.
frame snímka, rámec
1) A complete standard television video image consisting of both the even and odd video fields. 2) A knowledge representation technique suitable for recording a related set of facts, rules of inference, preconditions, etc. 1) kompletný televízny video obraz pozostávajúci z párnych aj nepárnych obrazových polí. 2) Technika reprezentácie znalostí vhodná na nahrávanie súvisiacich množín faktov, pravidiel, predpokladov, atď.
frame buffer vyrovnávacia pamäť snímky
A device that stores a video frame for access, display and processing by a computer. For example such devices are used to store the frame from which a video display is refreshed. Zariadenie, ktoré ukladá video rámec pre neskorší prístup, zobrazenie a spracovanie na počítači. Napríklad také zariadenie slúži na uloženie miesta, z ktorého sa začína zobrazenie videa.
Freeman code Freeman-ov kód
A type of chain code in which a contour is represented by coordinates for the first point followed by a series of direction codes (typically 0 through 7) Typ reťazcového kódovania, v ktorom sú obrysy objektu reprezentované pozíciou prvého bodu, za ktorým nasledujú smerové kódy, spravidla 0 – 7, ostatných bodov.
frequency spectrum Frekvenčné spektrum
The range of (electromagnetic) frequencies. The frequency spectrum of a timedomain signal is a representation of that signal in the frequency domain. The frequency spectrum can be generated via a Fourier transform of the signal, and the resulting values are usually presented as amplitude and phase, both plotted versus frequency Frekvenčné spektrum je reprezentácia signálu vo frekvenčnej doméne ako rozsah frekvencií. Výsledné hodnoty získané z Foureriovej transformácie sú zvyčajne prezentované ako amplitúdy a fázy v závislosti od frekvencií.
front lighting Predné osvetlenie
A general term covering methods of lighting a scene where the lights are on the same side of the object as the camera. Metóda osvetlenia scény, v ktorej sa svetlá nachádzajú na rovnakej strane objektu ako kamera.
fuzzy logic Fuzzy logika
A form of logic that allows a range of possibilities between true and false (i.e. a degree of truth). Forma logiky, ktorá umožňuje širokú škálu možností medzi pravdou a klamstvom (mieru pravdivosti).