Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
Gabor filter Gaborov filter
A filter formed by multiplying a complex oscillation by an elliptical Gaussian distribution (specified by two standard deviations and an orientation). This creates filters that are local, selective for orientation, have different scales and are tuned for intensity patterns (e.g. edges, bars and other patterns observed to trigger responses in the simple cells of the mammalian visual cortex) according to the frequency chosen for the complex oscillation. The filter can be applied in the frequency domain as well as the spatial domain . Filter, ktorý vznikne vynásobením komplexného kmitania elipsoidnou Gaussovou distribúciou (určenou dvomi štandardnými odchýlkami a smerom). Toto vytvára filtre, ktoré sú lokálne, selektívne pre smer, majú rozličné škály a sú prispôsobené pre vzory intenzity (napr. hrany, čiary a iné vzory, u ktorých bolo pozorované vyvolávanie odozvy v jednoduchých bunkách zrakovej kôry cicavcov) v závislosti od frekvencie zvolenej pre komplexné kmitanie. Filter môže byť aplikovaný vo frekvenčnej, rovnako ako aj priestorovej doméne.
Gabor transform Gaborova transformácia
A transformation that allows a 1D or 2D signal (such as an image) to be represented as a weighted sum of Gabor functions. Transformácia, ktorá umožňuje reprezentovať 1D alebo 2D signál (ako napríklad obrázok) ako váženú sumu Gaborových funkcií.
gait analysis analýza chôdze
Analysis of the way in which human subjects move. Frequently used for biometric or medical purposes. Analýza spôsobu, akým sa pohybujú ľudské bytosti. Často sa používa pre biometrické alebo medicínske účely.
gait classification klasifikácia chôdze
1) Classification of different types of human motion (such as walking, running, etc.). 2) Biometric identification of people based on their gait parameters. 1) Klasifikácia rôznych typov ľudského pohybu (ako napr. chôdza, beh, atď.). 2) Biometrická identifikácia osôb na základe parametrov ich chôdze.
Gamma gama
Devices such as cameras and displays that convert between analogue (denoted a) and digital (d) images generally have a nonlinear relationship between a and d. A common model for this nonlinearity is that the signals are related by a gamma curve of the form a = c x d^gamma, for some constant . For CRT displays, common values of are in the range 1.0-2.5. zariadenia podobné fotoaparátu a displayu určené na konverziu analógových(označme a) a digitálnych(označme d) obrázkov s nelineárnym vzťahom medzi a a d. Typickým modelom pre nelinearitu, je jav kedy sú signály prepojené na základe gama krivky vo forme a = c x d^gamma, pre konštantu c. Pre CRT monitory sa hodnoty gammy pohybujˇu medzi 1 a 2.5
gamma correction korekcia gammy
The correction of brightness and color ratios so that an image has the correct dynamic range when displayed on a monitor. Korekcia jasu a pomerov farieb tak, aby mal obrázok správny dynamický rozsah pri jeho zobrazení na monitore.
gamut mapping mapovanie farebného rozsahu
Gaussian convolution Gaussová konvlúcia
An image processing operation aimed to attenuate image noise computed by convolution with a mask sampling a Gaussian distribution. Je to vlastne Gausove vyhľadzovanie. Operácia spracovania obrazu s cieľom zmierniť obrazový šum pomocou kovolúcie s maskou, ktorá sa skladá z elementov určených Gaussovou funkciou.
Gaussian noise Gausov šum
Noise whose distribution is Gaussian in nature. Gaussian noise is specified by its standard deviation about a zero mean, and is often modeled as a form of additive noise . Šum ktorý ma charakter Gausovej distribúcie. Je špecifický svojou štandardnou odchýlkou od nuly. Väčšinou je využívaný ako aditívny šum(pridávaný do obrázka v post-procese)
gesture analysis Analýza gest
Basic analysis of video data representing human gestures preceding the task of gesture recognition . Základná analýza video dát zobrazujúcich ľudské gestá, ktorá sa vykonáva pred rozpoznávaním ľudských gest.
gesture recognition rozpoznávanie gest
The recognition of human gestures generally for the purpose of human-computer interaction. Rozpoznávanie ľudských gest zvyčajne za účelom interakcie človeka s počítačom.
GIF GIF
Graphics Interchange Format. A common compressed image format based on the Lempel-Ziv-Welch algorithm. Skratka od Graphics Interchange Format. Spoločný komprimovaný formát obrazu založený na algoritme Lempel-Ziv-Welch.
glint odlesk
A specular reflection visible on a mirror -like surface. Zrkadlový obraz viditeľný na zrkadlových plochách.
gradient filter gradientný (spádový) filter
A filter that is convolved with an image to create an image in which every point represents the gradient in the original image in an orientation defined by the filter. Normally two orthogonal filters are used and by combining these a gradient vector can be determined for every point. Common filters include Roberts cross gradient operator, Prewitt gradient operator and the Sobel gradient operator. Filter, ktorý konvolúciou s obrázkom v každom bode vytvorí nový bod podla farebného spádu. Väčšinou sa využíva ako dva ortogonálne filtre určené na vyhľadávanie hrán.
gradient vector Gradientný vektor
A vector describing the magnitude and direction of maximal change on an N-dimensional surface. Vektor vyjadrujúci veľkosť a smer maximálnej zmeny na N-rozmernej ploche.
gray scale mathematical morphology šedotónová matematická morfológia
aplikácia metód matematickej morfológie na šedotónové obrázky
gray-scale image čiernobiely obrázok, šedotónový obrázok
obrázok, ktorý neobsahuje informáciu o farbe, každému pixlu je priradená hodnota odpovedajúcej úrovne šedej
ground plane Rovina zeme
The horizontal plane that corresponds to the ground (the surface on which objects stand). This concept is only really useful when the ground is roughly flat. Horizontálna plocha, ktorá v scéne zodpovedá zemskému povrchu (povrchu, na ktorom objekt stojí). Tento koncept je užitočný jedine ak je zem približne plochá.
grouping zoskupenie
1) In human perception, the tendency to perceive certain patterns or clusters of stimuli as a coherent, distinct entity as opposed to a set of independent elements. 2) A whole class of segmentation algorithms is based on this idea. Much of this work was inspired by the Gestalt school of psychology. 1) Tendencia vnímania určitých vzorov alebo skupiniek podnetov v ľudskom vnímaní ako súvislý, jednoznačný celok, a nie ako skupinu nezávislých prvkov. 2) Celá trieda segmentačných algoritmov založených na tomto princípe. Väčšina z tejto práce bola inšpirovaná Gestaltovou školou psychológie.