Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
HDRI HDRI
High Dynamic Range Image. A 2D image stored in a file format with a greater range of luminance values than a standard bitmap image. HDR images are often used as environment maps in image-based lighting techniques to create subtle, real-world lighting effects. High Dynamic Range Image. 2D obrázok uložený vo formáte súboru s väčším rozsahom jasu hodnôt, než je štandardný bitmapový obraz. Obrázky HDR sú často používané ako priestorové mapy v obrazovo založených osvetľovacích technikách k vytvoreniu jemných, fotoreálnych svetelných efektov.
Heuristuc Heuristika
A heuristic is a fancy name for a "rule of thumb" - a rule or approach that doesn't always work or doesn't always produce completely optimal results, but which goes some way towards solving a particularly difficult problem for which no optimal or perfect solution is available. Metódy a spôsoby riešenia a objavovania problémov a náuka o týchto metódach a postupoch. Je to pravidlo alebo prístup, ktorý nemusí vždy fungovať, alebo nedosahuje vždy optimálne výsledky, ale je pokrokom k riešeniu obzvlášť ťažkých problémov, ktoré nie sú optimálne alebo dokonalé riešenia k dispozícií.
high-pass filter hornopriepustný filter
hit or miss operator ---
HSV HSV
HSV je farebný model. Nazýva sa tiež HSB, tento model ,je bližší fyziologickému vnímaniu svetla, pretože umožňuje zachytiť tie charakteristiky farieb, ktoré sú blízke ľudskému vnímaniu. Základné zložky tohto modelu sú: H - (Hue) farebný tón, S - (Saturation) sýtosť, B - (Brightness) jas. Niekedy sa hodnota prislúchajúca jasu označuje ako V (Value) a model ma skratku HSV. Farebný rozsah môžeme v priestore reprezentovať ako šesťboký ihlan s vrcholom v počiatku súradnicového systému sústavy h,s,b. Súradnice s a v sa menia v rozsahu <0,1>. Súradnica h je uhlová v rozsahu <0,360> stupňov. Vrchol v bode [0,0,0] odpovedá čiernej farbe. Biela farba je v strede podstavy ihlanu.
hue odtieň
Attribute of visual perception which is given names such as blue, green, purple, red, yellow, etc., according to the different wavelengths of light reaching the eye. Atribút zrakového vnímania, pomocou, ktorého definujeme typy farieb, ktoré sú závislé na rôznych vlnových dĺžkach svetla dopadajúcich na oko.
hypothesis language jazyk hypotéz
Term used in analysing machine learning methods. The hypothesis language refers to the notation used by the learning method to represent what it has learned so far. For example, in ID3, the hypothesis language would be the notation used to represent the decision tree (including partial descriptions of incomplete decision trees). In backprop, the hypothesis language would be the notation used to represent the current set of weights. In Aq, the hypothesis language would be the notation used to represent the class descriptions (e.g. class1 ← size=large and colour in {red, orange}). Termín používaný pri analýze metód strojového učenia. Označuje to, čo sa doteraz naučil. Napríklad, v ID3, jazyk hypotéz sa používa na reprezentáciu rozhodovacieho stromu (vrátane čiastkových opisov neúplných rozhodovacích stromov). v backpropagation (spätné šírenie váh do siete), môže byť použitý na vyjadrenie množiny váh. V Aq sa môže použiť ako opis tried (napr. trieda1 ← veľkosť=veľký and farba in {červená, oranžová}).
hysteresis ---