Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
saliency ---
sample vzorka
scalar skalár
Value, which is chosen with respect to the unit, fully determined by one number. Veličina, ktorá je s ohľadom na zvolenú jednotku úplne určená jediným číselným údajom.
scale space škálový priestor
scatter ---
scene scéna
Place with all the objects and events. Miesto so všetkými objektami a udalosťami.
segmentation segmentácia
Rozdelenie obrázka na segmenty - oblasti, ktoré odpovedajú napr. jednotlivám objektom na obrázku
self-organizing map samoorganizujúca sa mapa
shadow tieň
Area where direct light from a light source cannot reach due to obstruction by an object. Priestor, kde kôli prekážke nemôže preniknúť priame svetlo zo svetelného zdroja.
singular value decomposition singulárny rozklad matice
skewness šikmosť
slack variable druhotná premenná
in SVM, the slack variables measure the degree of misclassification of the data v SVM určuje voľnosť okraja, zoslabuje podmienku nulovej chyby klasifikácie
spatial coordinates priestorové súradnice
súradnice, typicky značené ako x,y polohy v obrázku
subsampled image podvzorkovaný obrázok
Digitálny obrázok u ktorého nebol dodržaný Nyquvistov vzorkovací teorém
support vector machine mechanizmus podporných vektorov