Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
Target image cieľový obrázok
brázok, ktorý získame ako výsledok použitých operácii
Target output cieľový výstup
The target output of an artificial neuron is the output provided with the training pattern. The difference between this and the actual output of the neuron is the pattern error. Výstup poskytovaný trénovacím príznakom. Rozdiel medzi týmto a aktuálnym výstupom neurónu je chyba vzoru.
template matching porovnávanie šablón
testing testovanie
to test system on a collection of test instances or test patterns which were not used when training the system otestovať systém na skupine testovaných prípadov a testovacích vzorov, ktoré neboli použité pri vytváraní systému
texture textúra
a rule that defines the properties of a particular material in the graphic, and describes its behavior when interacting with rays of light predpis, ktorý definuje vlastnosti určitého materiálu v grafike, a ktorý opisuje jeho správanie pri interakcii s lúčmi svetla
Texture descriptor textúrový deskriptor, popis textúry
To characterize texture information of images, a texture descriptor is proposed to capture both the perceptual information and the statistics of textures charakterizuje informáciu o textúre, je navrhnutý na popis textúry obrázka, na zachytenie vnímaných informácií a štatistiky textúr
texture mapping mapovanie textúr (textúrovanie)
texture mapping is a method for adding detail, surface texture, or color to a 3D model metóda pre pridávanie detailov, povrchovú štruktúru, alebo farbu na 3D modeli
threshold prah
true negative správne negatívny výsledok
A true negative test result is one that does not detect the condition when the condition is absent. Klasifikátor nedeteguje stav, keď daný stav skutočne nenastal.
true positive správne pozitívny výsledok
A true positive test result is one that detects the condition when the condition is present. Klasifikátor deteguje stav, keď daný stav skutočne nastal.