Anglicko-slovenský terminologický slovník

Prosím o zaradenie nasledovného termínu
do databázy

 
english:
definition:
slovensky:
definícia:
meno zadavajuceho:
zadaj text z obrazka:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
English Slovensky
validation validácia
Vector field Vektorové pole
A set of vectors that is defined in relation to a function such that each point of the function is associated with a vector from the set Množina vektorov, ktoré sú definované vo vzťahu k funkcii tak, že každý bod funkcie je spojený s niektorým vektorom z množiny.
Vector quantization Vektorová kvantizácia (dávkovanie)
Lossy data compression method based on the principle of block coding. Metóda stratovej kompresie dát založená na princípe blokového kódovania
Vertex Vrchol
Data structure that describes a point in 2D or 3D space. Dátová štruktúra popisujúca bod v 2D alebo 3D priestore.
Video compression Kompresia videa
Encoding given video using fewer bits than the original representation. Kódovanie daného videa použitím menšieho počtu bitov oproti pôvodnej reprezentácii.
Vignetting Vignetácia
Reduction of an image's brightness or saturation at the periphery compared to the image center. Redukcia jasu alebo saturácie na periférii (okrajoch) obrázka oproti jeho stredu.
Virtual reality virtuálna realita
Virtual reality (VR) is a creation of virtual 3D world in which one can feel and sense the world as if it is real vytvorenie virtuálneho 3D sveta, v ktorom môžeme citiť a vnímať svet ako by bol reálny
Visual learning Vizuálne učenie
Teaching and learning style in which ideas, concepts, data and other information are associated with images and techniques. Typ učenia, kde nápady, koncepty, dáta a iné informácie sú asociované s obrázkami.
Voxel Voxel
Represents a value on a regular grid in three dimensional space. Predstavuje hodnotu na klasickej mriežke v trojrozmernom priestore.